LAKIALOITE 56/2007 vp

LA 56/2007 vp - Ulla-Maj Wideroos /r ym.

Tarkistettu versio 2.1

Suomennos

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Niin sanotut pikalainat, joita kuluttaja voi saada matkapuhelimensa välityksellä lähettämällä tekstiviestin luotonantajalle, ovat ongelmallisia. Ensinnäkin ne houkuttelevat harkitsemattomaan lainanottoon ja toiseksi lainat on suunnattu ryhmälle, joka ei aina pysty hallitsemaan talouttaan. Kauppa- ja teollisuusministeriön selvitys 10/2006 osoittaa, että suurin osa pikalainanottajista on nuoria, jotka ottavat lainaa nautintoaineisiin, ruokaan ja muiden lainojen takaisinmaksuun.

Nykyinen lainsäädäntö sallii poikkeuksia luottoa koskevien tietojen antamisesta, jos lainasumma on 1 000 markkaa (168,20 euroa) tai jos laina-aika on lyhyempi kuin kolme kuukautta. Edellä mainitussa tapauksessa luoton todellista vuosikorkoa ei tarvitse ilmoittaa. Lainsäätäjän tahto on kuitenkin säätäessään kuluttajasuojalain 6 lukua rahoituspalveluiden etämyynnistä ja 7 lukua kulutusluotoista ollut, että kuluttajalla on riittävästi aikaa harkita luoton ottamista siten, että hän tietää mihin sitoutuu. Kuluttajavirasto on pikalainanantajille antamissaan suosituksissa ottanut kantaa siihen, että lainan todellinen vuosikorko ja muut kustannukset on aina ilmoitettava. Kuluttajavirasto valvoo, että luotonantajat noudattavat suosituksia.

Ottaen huomioon pikalainojen kohderyhmän sekä kuluttajaviraston kannan tietoihin, jotka olisi aina annettava lainaa myönnettäessä, on perusteltua määrätä luotonantajalle pakolliseksi tietojen antaminen todellisesta vuosikorosta ja muista lainakustannuksista riippumatta lainan suuruudesta tai takaisinmaksuajan pituudesta. Näin ollen kuluttajansuojalakia tulee muuttaa siten, että luotonantaja on aina velvollinen ilmoittamaan lainan todellisen vuosikoron sekä muut kustannukset. Tämä saavutetaan kumoamalla kulutusluottoja koskevat poikkeussäännökset lain 7 luvun 4 §:ssä. Kumoaminen johtaa myös lain 7 luvun 4 a §:n muuttamiseen, koska se sisältää viittauksen poikkeussäännöksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 85/1993, ja

muutetaan 7 luvun 4 §:n 3 momentti ja 4 a §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 85/1993, seuraavasti:

7 luku

Kulutusluotot

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asetuksella voidaan säätää, että 9, 10 ja 11 §:n säännökset voidaan määrätynlaisissa hyödykesidonnaisissa luotoissa täyttää lähettämällä kuluttajalle kulutushyödykkeen toimittamisen yhteydessä asetuksessa tarkemmin määritelty asiakirja, jos tämä voidaan katsoa tarpeelliseksi kuluttajan kannalta hyödyllisen laskutus-, luovutus- tai muun käytännön säilyttämiseksi tai aikaansaamiseksi kysymyksessä olevalla alalla.

4 a §

Jäljempänä 12 §:n 4 momentissa mainittua euromäärää voidaan asetuksella muuttaa, milloin talouskehitys ja rahaolojen kehitys antaa siihen aihetta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2007

 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jouko Laxell /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mats Nylund /r
 • Matti Kangas /vas
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Valto Koski /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Janina Andersson /vihr
 • Thomas Blomqvist /r
 • Päivi Lipponen /sd

​​​​