LAKIALOITE 57/2003 vp

LA 57/2003 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Autoverolain (1482/1994) 51 §:ssä säädetään invaliditeetin perusteella myönnettävistä veronhuojennuksista. Autoverolain mukaan, jos autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä valtion varoista maksettavaksi takaisin vero, kuitenkin enintään 3 770 euroa. Milloin hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 4 980 euroa. Lisäksi on säädetty, että jos autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, on valtion varoista maksettava takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Lain veronpalautusta koskevia enimmäismääriä on viimeksi korotettu 1980-luvun puolivälissä. Kuluneiden viidentoista vuoden ajan enimmäismäärät ovat olleet samansuuruiset, vaikka autojen hinnat ovat samana aikana nousseet. Autoverolain 51 §:n mukaisia enimmäismääriä ei korotettu myöskään autoverolain vuonna 1994 tapahtuneen kokonaisuudistuksen yhteydessä eikä myöskään myöhempien lainmuutosten yhteydessä.

Nykyisensisältöisen autoverolain 51 §:n voimassaoloaikana esimerkiksi Tilastokeskuksen määrittämä koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuontihintaindeksi (1949=100) on noussut vuoden 1985 1 502 pisteestä vuoden 2002 2 022 pisteeseen.

Lakialoitteessa ehdotetaan autoverolain 51 §:n enimmäismääriä korotettavaksi Tilastokeskuksen koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuontihintaindeksin nousua vastaavasti. Autoverolain 51 §:n mukaisiksi enimmäismääriksi ehdotetaan 5 075 euroa nykyisen 3 770 euron sijasta, 6 704 euroa nykyisen 4 980 euron sijasta sekä 3 312 euroa nykyisen 2 460 euron sijasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 51 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 925/2001, seuraavasti:

51 §

Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin vero, kuitenkin enintään 5 075 euroa. Milloin hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 6 704 euroa. Jos auto on ollut haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun haltija on merkitty auton omistajaksi. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi uhalla, että oikeus palautuksen saamiseen on menetetty.

Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään 3 312 euroa. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on invalidille hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 1 momentissa säädetyssä ajassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Matti Kangas /vas