LAKIALOITE 57/2007 vp

LA 57/2007 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hallitusohjelman, työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 17 päivänä marraskuuta 2000 solmiman tulopoliittisen sopimuksen ja hallituksen eduskunnalle antaman lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan selonteon mukaan tarkoituksena on kehittää perhevapaiden järjestelmää siten, että työ ja perhe-elämä voidaan sovittaa yhä joustavammin yhteen. Mahdollisuus työelämän ja perhe-elämän tyydyttävään yhteensovittamiseen on kieltämättä lapsiperheiden hyvinvoinnin keskeisimpiä tekijöitä.

Perhe-elämä vaihtelee perhekohtaisesti, minkä vuoksi yhteiskunnan on annettava vanhemmille vapaammat kädet perhevapaiden pitämiseen omien toiveidensa mukaisesti. Vuoden 2003 alussa käyttöön otettu järjestelmä, jossa äiti ja isä voivat pitää samanaikaisesti osittaista vanhempainvapaata, on perheille hyvä tapa järjestää vauvan hoito. Toivottavasti uudet säännökset edistävät tasa-arvoa myös työelämässä niiden perheiden lisäksi, joissa vanhemmat jakavat vanhemmuuden. Osittaisella hoitovapaalla ja osa-aikatyössä ollessaan molemmat vanhemmat voivat itsenäisesti huolehtia lapsista, samalla kun he voivat säilyttää yhteyden työelämään.

Osittainen vanhempainvapaa on askel oikeaan suuntaan. Yhtä tärkeää on kuitenkin se, minkä ikäisiä lasten tulisi olla molempien vanhempien lähtiessä kotoa takaisin työhön. Nykyään lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen, kun vanhempainrahakausi päättyy. Monet perheet haluaisivat, että toinen vanhemmista hoitaisi lasta ainakin siihen saakka, kun lapsi on vuoden vanha. Tämä mahdollisuus tulisi tarjota jokaiselle vasta vanhemmaksi tulleelle. Pidentämällä vanhempainrahakauden 236 arkipäivään yhteiskunta turvaisi kunkin perheen toimeentulon siihen saakka, kun lapsi on täyttänyt vuoden, samoin kuin myös jokaisen lapsen oikeuden olla kotona siihen saakka, kun hän on täyttänyt vuoden.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1342/2006, seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

10 §

Vanhempainrahakausi

Vanhempainrahaa maksetaan enintään 236 arkipäivältä välittömästi äitiysrahakauden päättymisestä lukien, jollei 2 tai 3 momentista taikka 10 a §:stä muuta johdu. Välittömästi äitiysrahakauden päättymisestä lukien maksetut vanhempainrahapäivät ja 10 a §:n perusteella siirretyt vanhempainrahapäivät muodostavat yhden vanhempainrahakauden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

  • Christina Gestrin /r
  • Elisabeth Nauclér /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Mikaela Nylander /r
  • Mats Nylund /r
  • Håkan Nordman /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Thomas Blomqvist /r