LAKIALOITE 57/2009 vp

LA 57/2009 vp - Sanna Perkiö /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on muuttaa pientuuli- ja aurinkoenergiavoimalainvestointien kohtelua yrityksen kirjanpidossa ja elinkeinotulon verotuksessa. Aloitteessa ehdotetun mukaisesti yritys voisi poistaa pientuuli- ja pienaurinkovoimalainvestointinsa vuosikuluna, eli investointi poistettaisiin kirjanpidossa ja verotuksessa kerralla investointivuonna. Laki säädettäisiin kolmen vuoden määräajaksi vuosiksi 2011, 2012 ja 2013, jonka jälkeen sen jatkosta tulisi päättää erikseen.

PERUSTELUT

Suomen on lisättävä merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoaan Euroopan unionin asettaman tavoitteen mukaisesti. Suurten tuulivoimalainvestointien edistämiseksi on suunnitteilla ottaa käyttöön takuuhintajärjestelmä niissä tuotetulle sähkölle.

Yhdyskuntarakenteeseen sijoitettavat pientuulivoimalat ja aurinkoenergiavoimalat yleistyvät maailmalla nopeasti. Monissa maissa on käytössä tehokkaita kannustimia uusiutuvan, täysin päästöttömän pienenergiatuotannon lisäämiseksi. Myös Suomessa tarvitaan uusia keinoja teknologioiden levittämiseksi.

Tällä hetkellä yritysten investointeja tuetaan uusiutuvaan energiaan kohdistuvalla energiatuella. Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvaan energianlähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Valtion suorat tuet eivät kuitenkaan vastaa tarpeeseen niin laajasti kuin teknologioiden levittämiseksi olisi tarvetta.

Lakialoitteen tavoitteena on kannustaa yrityksiä yhä laajemmin uusiutuvan, pienessä mittakaavassa tapahtuvan energiantuotannon investointeihin tehokkaalla poistojärjestelmällä, joka ohjaa yritysten toimintaa hankintahetkellä.

Poistojärjestelmän vaikutukset ovat laajat verrattuina investointitukiin, sillä yritykset arvostavat investointien nopeita poistoja kirjanpidossa ja verotuksessa. Talouden taantuessa investointien edistäminen on kansantalouden kannalta tervetullut elvytystoimi. Samalla voidaan edistää uusiutuvan energian lisäämistavoitetta. Verokannustimen ollessa yrityksille kiinnostavampi kuin nyt käytössä olevat investointituet poistokäytännöllä voidaan tehokkaasti kannustaa yrityksiä investointeihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elineinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annettuun lakiin (360/1968) väliaikaisesti uusi 33 b § seuraavasti:

33 b §

Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, poistetaan verovelvollisen vaatiessa rakennuksiin tai muihin rakennelmiin sisällytettävät pientuulivoimala- ja aurinkoenergiavoimalainvestoinnit yhdellä kertaa kokonaisuudessaan investointivuonna.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

_______________

2.

Laki

kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 §:ään väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti:

5 luku

Arvostus- ja jaksotussäännöt

15 §

Vapaaehtoinen varaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yritys voi halutessaan poistaa rakennuksiin tai muihin rakennelmiinsa sisällytettävät pientuulivoimala- ja aurinkoenergiavoimalainvestointinsa vuosikuluna yhdellä kerralla investointivuonna.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

_______________

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2009

  • Sanna Perkiö /kok