LAKIALOITE 57/2014 vp

LA 57/2014 vp - Jari Myllykoski /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kalastuslaki ja eräät siihen liittyvät lait

Eduskunnalle

Lakialoite on Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 192/2014 vp).

Aloitteessa halutaan nostaa esille kaikkein pienimpiä sosiaalietuuksia saavien tarve kalastonhoitomaksusta vapauttamiseen. Monissa liikenteen ja vapaa-ajan palveluissa maksuvapautus koskee muun muassa työttömiä henkilöitä.

Aloitteessa ehdotetaan hallituksen 1. lakiehdotuksen muuttamista siten, että kalastonhoitomaksua ei perittäisi hallituksen esityksessä mainittujen, yli 65-vuotiaiden eläkeläisten lisäksi työttömyysturvalaissa (1001/2012) tarkoitetuilta työttömiltä työnhakijoilta, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti viimeisen 2 kuukauden ajan tai viimeisen vuoden aikana vähintään 6 kuukauden ajan (pitkäaikaistyöttömät) ja joka on saanut työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Säännös ottaisi huomioon useamman kuukauden aikana toistuvan työttömyyden.

Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että kalastonhoitomaksua ei perittäisi toimeentulotuen saajalta, joka on saanut toimeentulotukea viimeisen kuukauden ajan tai viimeisen vuoden aikana 3 kuukautta.

Kuluvan vuoden alusta lukien työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä ilman korotuksia on keskimäärin 702 euroa/kk (21,5 x 32,66 euroa). Toimeentulotuen perusosa on vuonna 2014 yksin asuvalla 480,20 euroa kuukaudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Kalastuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—78 §

(Kuten HE 192/2014 vp)

79 §

Kalastonhoitomaksu ja sen tarkistaminen

(1—3 mom kuten HE 192/2014 vp)

Edellä 1 momentissa säädettyä kalastonhoitomaksuvelvollisuutta ei sovelleta:

1) työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä (1001/2012) tarkoitettuun työttömään työnhakijaan, jonka työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti viimeisen 2 kuukauden ajan tai viimeisen vuoden aikana vähintään 6 kuukauden ajan ja joka on saanut mainitun lain mukaista peruspäivärahaa, soviteltua peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea; eikä

2) toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) säädettyyn toimeentulotuen saajaan, joka on saanut toimeentulotukea viimeisen kuukauden ajan tai viimeisen vuoden aikana 3 kuukautta. (Uusi 4 mom)

80—137 §

(Kuten HE 192/2014 vp)

_______________

2.

Laki

luonnonsuojelulain muuttamisesta

(Kuten HE 192/2014 vp)

_______________

3.

Laki

rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

(Kuten HE 192/2014 vp)

_______________

4.

Laki

oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

(Kuten HE 192/2014 vp)

_______________

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas
  • Risto Kalliorinne /vas
  • Katja Hänninen /vas
  • Silvia Modig /vas