LAKIALOITE 58/2001 vp

LA 58/2001 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki varainsiirtoverolain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

1 Nykytila

Varainsiirtoverolain (931/1996) mukaan arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on suoritettava veroa 1,6 prosenttia. Veroa ei kuitenkaan ole suoritettava ns. pörssikaupasta. Arvopaperipörssissä tapahtuvasta kaupasta leimaveroa perittiin vielä tämän vuosikymmenen alussa tasan yksi prosentti. Arvopaperikaupan elvyttämiseksi vero poistettiin 1990-luvun alussa.

2 Ehdotetut muutokset

Arvopaperikaupan vilkastuttua ja osakekurssien noustua uusiin ennätyksiin on ns. pörssiveron palauttamisesta ollut keskustelua eri yhteyksissä. Perusteluna verolle on ollut fiskaalisten syiden lisäksi arvopaperikaupan ylikuumenemisen ja erityisesti keinottelun hillitseminen. Ehdotusta on vastustettu lähinnä väitteellä, että tämäntyyppinen arvopaperikauppa siirtyisi kokonaan Suomesta pois, mikäli se tulisi veronalaiseksi. Näin saattaisikin tapahtua, mikäli vero olisi suurehko ja mikäli Suomi olisi ainoa maa, jossa pörssikauppa kuuluu verotuksen piiriin.

Ehdotettu 0,15 prosenttia on kuitenkin varsin pieni veroprosentti eikä pörssikauppa sen takia siirry ulkomaille. Todettakoon lisäksi, että ainakin Isossa-Britanniassa peritään arvopaperipörssissä käydystä kaupasta veroa ilman, että kauppa olisi siirtynyt ulkomaille.

3 Esityksen vaikutukset

Arvopaperipörssissä käydyn kaupan liikevaihto on viime vuosina huomattavasti kasvanut. Aloitteessa ehdotetun 0,15 prosentin suuruisen veron tuotto olisi vuoden 2000 liikevaihdon mukaan noin 2 300 miljoonaa markkaa.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

varainsiirtoverolain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 15 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 979/1999, ja

lisätään 20 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

20 §

Verokanta ja veron peruste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta julkisesta kaupasta sekä luovutuksesta, joka tapahtuu kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa optioyhteisössä vakioidun johdannaissopimuksen perusteella, vero on 1 momentista poiketen 0,15 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2001

 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Hannes Manninen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Jari Leppä /kesk