LAKIALOITE 58/2003 vp

LA 58/2003 vp - Tony Halme /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eduskunta hyväksyi 7.2.2003 hautaustoimilain, jonka 6 §:n 2 momentin mukaan hautaustoimessa perittävien maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on lain mukaan oikeus tulla haudatuiksi evankelisluterilaisen kirkon seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kun ennen uutta lakia seurakunnat sovelsivat hautaustoimen hinnoittelussa erilaisia maksuperusteita, niin nyt tämä mahdollisuus uuden lain mukaan poistui. Tästä seurasi se kielteinen seikka, että kun osa seurakunnista oli vanhan käytännön ja lain mukaan luovuttanut ilmaisen hautasijan rintamaveteraaneille ja mahdollisesti myös heidän puolisoilleen, eivät ne uusimuotoisen hautaustoimilain 6 §:n 2 momentin vuoksi voi enää näin menetellä. Vapautukset hautaustoimen maksuista veteraaneille eivät ole ko. pykälän nojalla siis enää mahdollisia.

Tähän uuteen epäonnistuneeksi todettuun lainkohtaan puuttui jo eduskunnan hallintovaliokunta hautaustoimilakia koskevassa mietinnössään (HaVM 21/2002 vp), jossa se piti tärkeänä, että vastaisuudessakin olisi mahdollista noudattaa useissa seurakunnissa vallinnutta käytäntöä luovuttaa ilmainen hautasija sotaveteraaneille. Hallitus onkin nyt antanut eduskunnalle esityksen hautaustoimilain 6 §:n muuttamiseksi siten, että siihen lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan seurakunta tai seurakuntayhtymä voisi mainitun lain 2 §:n estämättä kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen hautaustoimessa perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai muista siihen rinnastettavista syistä. Esitys on oikeansuuntainen, mutta edelleen epämääräinen ja seurakunnille tai seurakuntayhtymille vapaaehtoinen. Se ei käytännössä poista veteraanien välistä eriarvoisuutta maksuista vapautumisen osalta heidän asuinpaikastaan riippuen. Edelleenkin osa seurakunnista tai seurakuntayhtymistä tulisi perimään maksua ja osa antaisi siitä vapautuksen.

Tässä rinnakkaislakialoitteessa ehdotetaan hallituksen esityksestä poiketen, että seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulisi kaikissa tapauksissa ilman poikkeusta myöntää veteraaneille, heidän puolisoilleen sekä kotirintamanaisille aina vapautus hautaustoimen maksuista. Näin vapautuksesta tulisi käytännössä mainituille ryhmille ns. subjektiivinen oikeus ilman harkintaa. Tämä olisi maamme vapauden pelastaneille veteraaneille pieni tunnustus siitä uhrauksesta, jonka he isänmaamme puolesta ovat tehneet. Veteraanien puolisot ovat sodan aikana ja sen jälkeen tehneet raskaan päivätyön usein sodan runtelemien ja raskauttamien puolisojensa rinnalla ollen täysin oikeutettuja samaan kohteluun hautaustoimen maksuista vapauttamisen osalta. Kotirintamanaiset pitivät omalta osaltaan maatamme ja sen taloutta pystyssä silloin, kun miehet olivat rintamalla ase kädessä. Ilman heidän arvokasta panostaan ei maa olisi pystynyt niihin ponnistuksiin, joihin se kykeni vuosia jatkuneen puolustussodan aikana.

Osa Suomen evankelisluterilaisista seurakunnista on työikäisen västön poismuuton ja väestön ikääntymisen johdosta taloudellisesti vaikeassa asemassa. Niiden perustoimintojenkin ylläpitäminen olisi ilman kirkon keskusrahaston avustusta ylivoimaista. On siksi perusteltua, että myös tässä lakialoitteessa ehdotetun, veteraaneja, heidän puolisojaan ja kotirintamanaisia koskevan kattavan hautaustoimen maksuista vapauttamisen aiheuttamat kustannukset korvattaisiin tarvittaessa seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle kirkon keskusrahastosta annetun lain (895/1941) 9 a §:n 1 momentissa mainittujen "muiden erityisten syiden johdosta".

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun hautaustoimilain ( /2003) 6 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

6 §

Hautaustoimessa perittävät maksut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee 2 momentin estämättä myöntää vapautus 1 momentissa tarkoitetusta maksusta, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, rintamaveteraanin puoliso tai kotirintamanainen tai muusta siihen rinnastettavasta syystä.

Mikäli seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä ei ole 3 momentissa mainitun vapautuksen myöntämiseen taloudellisia edellytyksiä, tulee kirkon keskusrahaston myöntää seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle kirkon keskusrahastosta annetun lain (895/1941) 9 a §:n 1 momentissa mainittua muiden erityisten syiden takia annettavaa harkinnanvaraista avustusta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

  • Tony Halme /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Timo Soini /ps

​​​​