LAKIALOITE 58/2005 vp

LA 58/2005 vp - Esko Kurvinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.2

Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Hallituksen esitykseen HE 266/2004 vp sisältyy ehdotus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain (148/2004) muuttamisesta. Mainitun lain 3 §:ään sisältyviä viittaussäännöksiä poliisilain peitetoimintaa ja valeostoa koskeviin säännöksiin ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne vastaisivat poliisilakiin tehtäviä muutoksia.

Tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen (Napoli II -yleissopimuksen) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (427/2004) 2 §:n 1 momentissa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen virkamiehen oikeus suorittaa peitetoimintaa ja valeostoja Suomen alueella on sidottu pakkokeinolain ja poliisilain peitetoimintaa ja valeostoa koskeviin säännöksiin. Koska poliisilain peitetoimintaa ja valeostoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi, tulisi edellä mainitussa voimaansaattamislaissa olevia viittaussäännöksiä poliisilain säännöksiin muuttaa vastaavasti. Suomessa Napoli II -yleissopimuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia ovat tulliviranomaisten lisäksi poliisi ja rajavartiolaitos.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä toukokuuta 2004 annetun lain (427/2004) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Suomen toimivaltaisen viranomaisen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen mukaisesti hyväksymän pyynnön nojalla Euroopan unionin toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle virkamiehelle voidaan antaa Suomen alueella oikeus suorittaa rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi peitetoimintaa ja valeostoja pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 7 §:n sekä poliisilain (493/1995) 28, 31 a, 31 b, 32 a ja 33 a §:n mukaisesti. Vastaava oikeus voidaan antaa Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehelle myös Suomen toimivaltaisen viranomaisen kysymyksessä olevalle jäsenvaltiolle esittämän pyynnön perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2005.

_______________

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

 • Esko Kurvinen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok

​​​​