LAKIALOITE 58/2011 vp

LA 58/2011 vp - Sampsa Kataja /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on kieltää kuluttajalle myönnetyt pikaluotot kokonaan. Pikaluotoilla tarkoitetaan ilman vakuuksia myönnettäviä alle kuuden kuukauden pituisia kulutusluottoja, joiden pääoma on enintään tuhat euroa ja joita myönnetään yksityishenkilöille tekstiviestillä (tekstiviestilaina), internetissä (internetlaina) tai muun etävälineen avulla ilman velallisen ja velkojan edustajan henkilökohtaista tapaamista tehtävän lainahakemuksen perusteella.

YLEISPERUSTELUT

Velkaongelmat näyttävät tällä hetkellä erilaisilta kuin 1990-luvun laman jälkeen. Keskeinen nyt vaikuttava tekijä on hallitsematon vakuudettomien kulutusluottojen, erityisesti pikaluottojen, käyttö. Käräjäoikeuksien käsittelemistä velkomiskanteista yli puolet johtuu pikaluotoista.

Kaikki väestö- ja ikäryhmät käyttävät pikaluottoja, mutta yleisintä se on kuitenkin pienituloisilla. Samalla velallisella on usein runsaasti velkojia. Vaikka yksittäiset velat ovat yleensä pienehköjä, kokonaissumma voi nousta jopa 100 000 euroon ilman minkäänlaisia vakuuksia.

Pikaluotoilla tarkoitetaan ilman vakuuksia myönnettäviä alle kuuden kuukauden pituisia kulutusluottoja, joiden pääoma on enintään tuhat euroa ja joita myönnetään yksityishenkilöille tekstiviestillä (tekstiviestilaina), internetissä (internetlaina) tai muun etävälineen avulla ilman velallisen ja velkojan edustajan henkilökohtaista tapaamista tehtävän lainahakemuksen perusteella.

Kuluttajille tarjottavia tavaran tai palvelun tilaamiseen liittyviä kertaluottoja ei pidetä pikaluottoina. Kappalemääräisesti pikaluottoja myönnetään kuitenkin runsaasti eli yli miljoona kappaletta vuodessa. Pikaluottojen määrä näyttää olevan kasvussa.

Tarjottavien pikaluottojen suuruus vaihtelee muutamasta kymmenestä eurosta yleensä satoihin euroihin, ja laina-ajat vaihtelevat viikosta muutamiin kuukausiin. Pikaluotoissa luoton hinta ilmoitetaan usein koron sijasta käsittely- ja toimituskuluina, joiden määrä muunnettuna todelliseksi vuosikoroksi voi kohota jopa tuhansiin prosentteihin.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana uusia pikaluottoja myönnettiin kotitalouksille 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pikaluottoja myönnettiin runsaat 79 miljoonaa euroa, yhteensä 357 003 kappaletta.

Keskimääräinen pikaluotto oli vuoden toisella neljänneksellä 223 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 33,6 päivää. Pikaluottojen ottajat maksoivat huhti—kesäkuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä yli 20 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pikaluottoihin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin yli 25 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä rekisteröityjä pikaluottoyrityksiä oli 81 kappaletta eli kymmenen yritystä enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Alla oleva taulukko kuvaa pikaluottoalan kehitystä kuluvan vuoden toiselle neljännekselle saakka.

Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2010—2011
2010/Q2 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2
Uudet myönnetyt luotot, 1 000 euroa 62 442 61 197 64 815 69 820 79 464
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1 000 euroa 16 416 15 429 16 962 17 702 20 189
Kulut / uudet luotot, % 26,3 25,2 26,2 25,4 25,4
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 28,6 29,9 31,6 33,5 33,6
Luottokanta, 1 000 euroa 46 388 50 206 56 167 66 236 69 822
Uusien luottojen kappalemäärä 310 171 295 135 302 451 321 344 357 003
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 201 207 214 217 223
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 65 65 63 71 81

Lähde: Luottokanta, 2. neljännes 2011. Tilastokeskus

Luotonantajan vastuullisuutta lainaa myönnettäessä on yritetty lisätä lainsäädäntöteitse, mutta se ei ole aina johtanut toivottuihin tuloksiin, vaan pikaluottoihin liittyvät ongelmat ovat päinvastoin jatkuneet.

Kuluttajansuojalakia on muun muassa muutettu siten, että myös pieniä ja lyhytaikaisia luottoja markkinoitaessa olisi ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko. Niin ikään kuluttajansuojalain 7 lukuun on lisätty säännös luotonantajan velvollisuudesta todentaa lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti. Samassa yhteydessä on kielletty kulutusluottosopimuksen nojalla myönnettävien varojen välitön maksaminen kuluttajalle silloin, kun luottoa haetaan ja se myönnetään myöhään. Nämä muutokset tulivat voimaan 1.2.2010.

Erikseen annetun lain (laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä, 747/2010) nojalla elinkeinonharjoittajien, jotka myöntävät kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja, tulee rekisteröityä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään valtakunnalliseen luotonantajarekisteriin. Tämä laki tuli voimaan 1.12.2010.

Huolimatta rekisteröitymisvelvoitteista ja tehostuneesta valvonnasta sekä uusista rajoituksista kokemus osoittaa, että olisi helpompi kieltää lyhytaikaiset pikaluotot kokonaan kuin asettaa rajoja, joita aina joko pystytään kiertämään tai rikotaan tietoisesti. Muun muassa sanomalehti Karjalaisen julkistamien tietojen mukaan (Karjalainen 30.10.2011) todellisen vuosikoron ilmoitusvelvollisuutta ei noudateta tehokkaasti.

Karjalainen tarkisti kahdeksankymmenen markkinoilla olevan eri pikalainatuotteen korkotiedot. Vertailussa oli vähintään yksi luottotuote jokaiselta Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin merkityltä pikaluottofirmalta. Puolessa tuotteista lainan todellinen vuosikorko oli ilmoitettu todellista pienemmäksi. Yksi luotottajista ei maininnut todellista vuosikorkoa lainkaan.

Mikäli kuluttaja ei saa muuta luottoa kuin pikaluottoja, hänellä ei voi olla varaa niihin. Mikäli taas on varaa näihin luottoihin, on mahdollisuus myös niitä edullisempaan lainaan. Pikaluottotoiminta perustuukin siihen, että ihmisen hätää tai heikkoa harkintakykyä käytetään hyväksi.

Harkitsemattomuuttaan ylivelkaiset lainanottajat syrjäytyvät tai ajautuvat harmaan talouden piiriin. Samalla yleinen maksumoraali heikkenee. Kevytmielinen velkaantuminen estää myös lähtökohtaisesti velkajärjestelyyn pääsemisen. Ylivelkaisuuden aiheuttama syrjäytyminen on inhimillinen tragedia. Lopulta syrjäytymisen kustannukset tulevat yhteiskunnan maksettavaksi.

Perustuslailla turvattu elinkeinovapaus ei ole rajoittamaton oikeus. Vastuullisessa markkinataloudessa tulee olla rohkeutta kieltää toiminta, jonka sosiaaliset ja kansantaloudelliset haitat ovat paljon suuremmat kuin henkilökohtaiset hyödyt. Pelkästään kysyntä ei saa määrätä, mitä tuotteita ja palveluita voi tarjota.

Ajankohtainen kysymys valtioiden maksukyvyttömyydestä on seurausta yli varojen elämisestä. Valtiot joutuvat mittaviin sopeutustoimiin selviytyäkseen velvoitteistaan. Kansalaisten luotto-ongelmat ovat yksilötasolla usein suhteessa suurempia kuin valtioiden velkaantumisesta aiheutuvat ongelmat.

Se, että velkaantuminen saadaan hallintaan makrotasolla, edellyttää, että valtio suojelee kansalaisiaan velkaantumasta yli maksukykynsä myös mikrotasolla. Ei ole oikein, että velan ottaminen on tehty niin helpoksi, että velalliset joutuvat henkilökohtaisesti rahoittajiensa panttivangeiksi.

Näin ollen pikaluottojen myöntäminen tulee kieltää lailla.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 a §.

Pykälä on uusi. Pykälän tarkoituksena on kieltää osa kulutusluotoista kokonaan. Kielto koskee pikaluottoja, jotka on määritelty tekstiviestillä (tekstiviestilaina), internetissä (internetlaina) tai muun etävälineen avulla ilman velallisen ja velkojan edustajan henkilökohtaista tapaamista tehtävän lainahakemuksen perusteella myönnettäviksi, enintään kuuden kuukauden pituisiksi vakuudettomiksi pienveloiksi, joiden pääoma on enintään tuhat euroa. Lainkohta ei siis koskisi esimerkiksi yritysten luottosuhteita.

Säännös koskisi muita kuluttajille tarjottavia pikaluottoja kuin tavaran tai palvelun tilaamiseen liittyviä kertaluottoja. Täyskielto ei niin ikään koskisi sellaisia luottoja, jotka myönnetään kiinteästä toimipaikasta kuluttajalle riippumatta luottoajasta, pääomasta ja takaisinmaksuaikataulusta.

Sallittujen kulutusluottojen osalta voimassa olevassa lainsäädännössä ilmeneviin kieltoihin, rajoituksiin ja määräyksiin ei tässä yhteydessä ole tarkoitus tehdä muutoksia. Näin ollen nykyinen oikeustila säilyy muiden kuin kiellon piiriin rajautuvien velkojen osalta.

Kieltoa ei olisi kuluttajan vahingoksi mahdollista kiertää. Tästä säädetään voimassa olevan lain 7 luvun 5 §:ssä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Pikaluotot

Kuluttajalle ei saa myöntää pikaluottoja. Pikaluotot ovat ilman vakuuksia myönnettäviä alle kuuden kuukauden pituisia kulutusluottoja, joiden pääoma on enintään tuhat euroa ja joita myönnetään yksityishenkilöille ilman velallisen ja velkojan edustajan henkilökohtaista tapaamista tekstiviestillä (tekstiviestilaina), internetissä (internetlaina) tai muun elinkeinonharjoittajan järjestämän etämyynti- tai palvelutarjontamenetelmän avulla, jossa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä sopimuksen tekemiseen asti, mukaan lukien sopimuksen tekeminen.

Pikaluottoina ei pidetä tavaran tai palvelun ostamisen rahoittamiseksi myönnettäviä kertaluottoja, hyödykesidonnaisia luottoja eikä osamaksukauppaan sisältyvää luottosuhdetta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

 • Sampsa Kataja /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Ilkka Kantola /sd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Mika Niikko /ps
 • Pauli Kiuru /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Mikko Savola /kesk
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Annika Saarikko /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Markku Eestilä /kok
 • Lea Mäkipää /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Osmo Kokko /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ari Jalonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Tolvanen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Mika Kari /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Tuula Peltonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Ritva Elomaa /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kristiina Salonen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Hanna Tainio /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Heikki Autto /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Raimo Piirainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Erkki Virtanen /vas
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Kanerva /kok