LAKIALOITE 59/2001 vp

LA 59/2001 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen pääasiallinen sisältö koskee luovutusvoittojen verotusta. Luovutusvoitto omaisuudesta, joka perustuu lyhytaikaiseen alle kuuden kuukauden omistukseen, joutuisi kireämmän verotuksen kohteeksi ja voitto, joka perustuu yli kahdenkymmenen vuoden omistukseen, vastaavasti lievemmän verotuksen kohteeksi.

PERUSTELUT

Satunnaista luovutusvoittoa koskevaa lainsäädäntöä on säännöllisin väliajoin muutettu. Suurimmat muutokset tulivat 1980-luvulla, kun periaatteessa kaikki luovutusvoitot tulivat veronalaisiksi. Sen jälkeen luovutusvoittojen verotusta on sekä yksinkertaistettu että kiristetty.

Voimassa olevan lain mukaan luovutusvoiton veroprosentti on 29. Omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan joko sen todellinen hankintahinta tai hankintahintaolettama, joka omistusajasta riippuen on joko 20 tai 50 % luovutushinnasta. Yksinkertaisuuden vuoksi voi todeta, että veroa menee yli 10 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnasta enintään 14,5 % ja alle 10 vuotta omistetun omaisuuden myyntivoitosta enintään 23,2 %. Edellä mainitussa tapauksessa laskennallinen myyntivoitto on siis 50 % ja jälkimmäisessä tapauksessa 80 % luovutushinnasta, joista sitten 29 %:n vero määräytyy.

Kun inflaatiota ei huomioida, voi 14,5 % eräissä tapauksissa tuntua kovinkin korkealta ja vastaavasti 23,2 % tuntuu liian alhaiselta tilanteissa, joissa omistusoikeus on varsin lyhyt.

Mielestämme kauan omistetun omaisuuden luovutusvoiton verotusta tulisi lieventää ja lyhytaikaiseen omistukseen perustuvan omaisuuden luovutusvoittoa kiristää. Muutoksien vaikutukset olisivat mielestämme pelkästään myönteisiä. Pitkäaikaista omistusta kannustettaisiin ja keinottelua kiristettäisiin.

Yli 20 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnan enimmäisveroprosentin alentaminen 7,5 %:iin edellyttäisi hankintahintaolettama huomioon ottaen, että luovutusvoiton veroprosentti alennettaisiin 15:een. Alle kuusi kuukautta omistetun omaisuuden luovutusvoiton veroprosentin ollessa 50 nousisi myyntihinnan enimmmäisveroprosentti 40:een. Työtuloverotukseen nähden tätä ei voi pitää kohtuuttoman suurena. Todettakoon, että luonnollisten henkilöiden saamat luovutusvoitot nousivat vuonna 1999 noin 15 miljardiin markkaan. Varovainen laskelma muutoksen taloudellisista vaikutuksista tuottanee lisäveroa noin 200—300 miljoonaa markkaa vuodessa. Tämä edellyttäisi, että vain noin viisi prosenttia kaikista luovutusvoitoista perustuisi alle kuusi kuukautta omistetun omaisuuden luovuttamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1222/1999, seuraavasti:

124 §

Veron määräytyminen

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29 lukuun ottamatta yli 20 vuotta omistettua omaisuutta, jonka luovutusvoiton tuloveroprosentti on 15 ja alle kuusi kuukautta omistettua omaisuutta, jonka luovutusvoiton tuloveroprosentti on 50. Yhteisöjen ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa (532/1998). Yhteisöjen ja yhteisetuuden Ahvenanmaan maakunnasta saadusta tulosta suoritetan kuitenkin verovuodelta veroa valtiolle 17,9742 prosenttia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2001

  • Bjarne Kallis /kd
  • Ismo Seivästö /kd
  • Seppo Lahtela /kesk
  • Pekka Vilkuna /kesk
  • Antti Rantakangas /kesk
  • Mauri Salo /kesk
  • Matti Saarinen /sd
  • Hannes Manninen /kesk
  • Johannes Leppänen /kesk