LAKIALOITE 59/2002 vp

LA 59/2002 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 7 §:n mukaan jokaista käytössä olevaa televisiota varten on suoritettava televisiomaksu. Perheen käytössä voi olla useampia televisioita, joista on maksettava vain yksi televisiomaksu jokaista vakituista käyttöpaikkaa kohden. Laki ei tunne muita poikkeuksia perheiden osalta.

Maassamme on muutamia yhden tai useamman sokean tai näkövammaisen muodostamia perheitä, joissa on televisio siitä huolimatta, että asianomaiset eivät näe television kuvaa. Nämä ihmiset seuraavat televisio-ohjelmia pelkästään kuuntelemalla ääntä. Televisiosta tulee lukuisia sellaisia ohjelmia, joita myös näkövammaiset haluavat seurata, koska näitä ohjelmia ei tule radiosta.

On kohtuutonta, että näkövammaiset ja sokeat henkilöt joutuvat maksamaan normaalin televisiomaksun, vaikka he eivät voi täysimääräisesti käyttää televisiota hyväkseen. Lakialoitteessa esitetäänkin, että voimassa olevaa lakia muutetaan siten, että esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen tai lääkärin antaman todistuksen perusteella näkövammaiseksi tai sokeaksi todistetut henkilöt vapautetaan televisiomaksun suorittamisesta. Näillä ihmisillä on monia näkövammasta johtuvia ongelmia ja runsaasti ylimääräisiä kustannuksia, joten televisiomaksun poistaminen heiltä on hyvin perusteltua. Valtion televisio- ja radiorahaston maksutuotto alenee tämän johdosta hyvin marginaalisesti, mutta asianomaisille henkilöille vapautus on merkittävä. Lainmuutos tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (745/1998) 7 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

7 §

Velvollisuus televisiomaksun maksamiseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Televisiomaksua ei kuitenkaan peritä televisiosta, joka on sellaisen perheen käytössä, jonka muodostaa yksi tai useampi sokea tai näkövammainen henkilö, joka todistettavasti ei näe televisiokuvaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

_______________

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2002

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Harry Wallin /sd