LAKIALOITE 59/2012 vp

LA 59/2012 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että omaishoidon tuki siirretään kunnilta Kansaneläkelaitoksen vastattavaksi.

PERUSTELUT

Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa ja huolehtii ikääntyneestä, pitkäaikaissairaasta tai vammaisesta läheisestään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Vain pienellä osalla omaishoitajista on kuntansa kanssa sopimus, jonka perusteella he saavat rahallista omaishoidon tukipalkkiota. Sopimuksia oli vuonna 2010 noin 36 000 eli vähän yli 10 % kaikista omaishoitajista. On arvioitu, että omaishoidolla säästetään yhteiskunnan varoja 2—2,8 miljardia euroa.

Omaishoidolla on olennainen sija ikääntyneiden ihmisten hoidossa ja hoivassa. Vuonna 2008 hyväksytyissä Ikäihmisten laatusuosituksissa asetettiin tavoitteeksi, että tänä vuonna 5—6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä olisi omaishoidon tuen piirissä. Tavoite ei ole toteutunut: kunnat eivät ole tehneet siinä määrin uusia omaishoidon tuen sopimuksia kuin valtakunnallisesti asetettiin tavoitteeksi.

Kunnilla on vaihtelevat käytännöt siitä, miten he tukevat ja edistävät omaishoitoa. Kunnat voivat tukea omaishoitoa maksamalla hoitajille omaishoidon tuen palkkiota. Laissa määritelty tuen vähimmäismäärä on 1.1.2012 alkaen 364,35 euroa kuukaudessa. Rahallisen tuen lisäksi tai sijaan kunnat voivat antaa omaishoitotilanteisiin apua ja tukea muun muassa kotipalveluiden, kyyditys-, asiointi- ja sijaispalveluiden muodossa.

Omaishoidon kehittämisen kannalta kiireellisintä on turvata omaishoitajien tasavertainen kohtelu heidän asuinkunnastaan riippumatta. Nykyisellään omaishoidon tukipalkkio on kuntien vastuulla ja määrärahasidonnaista. Tämä on johtanut siihen, että kuntien välillä on räikeitä eroja omaishoitajien kohtelussa ja omaishoidon tuen maksamisessa: osassa kuntia otetaan uusia omaishoitajia sopimusten piiriin, osassa pidetään omaishoitajien määrä vakiona pitäen määrärahat samalla tasolla vuodesta toiseen ja osassa kuntia sopimuksia irtisanotaan jopa kesken vuoden.

Omaishoidon tuki on viipymättä siirrettävä Kansaneläkelaitoksen vastattavaksi. Näin voidaan varmistaa, että jokainen omaishoitaja saa hänelle kuuluvan tukipalkkion kotikunnastaan riippumatta. Omaishoitajien jaksamiseen ja arkeen liittyvät palvelut jäävät edelleen kuntien järjestettäväksi. Omaishoidon tuen Kelalle siirto vaatii valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit. Kriteereiden tarkemmasta sisällöstä voidaan säätää asetuksella.

On arvioitu, että omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistämisen jälkeen tukipalkkion saajia tulisi olemaan noin 60 000 omaishoitajaa. Omaishoidon tuen siirto Kelalle maksaa arviolta 120—160 miljoonaa vuosittain. Ehdotamme, että laki omaishoidon tuen siirrosta astuisi voimaan 1.7.2013 alkaen.

Lakialoite liittyy vuoden 2013 talousarvioehdotusta koskevaan talousarvioaloitteeseen (ed. Tiilikainen/kesk.). Siinä esitetään momentille 33.10 lisämäärärahaksi 60 000 000 euroa, joka mahdollistaisi omaishoidon tuen siirtämisen Kansaneläkelaitoksen vastattavaksi.

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan heinäkuun 1 päivänä 2013.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 3 §:n johdantokappale ja 11 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitos huolehtii lain tarkoituksen mukaisesti omaishoidon tuen maksatuksesta ja muusta toteutuksesta siten kuin tässä laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa omaishoidon tuesta tarkemmin säädetään.

3 §

Tuen myöntämisedellytykset

Kansaneläkelaitos voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Palvelun järjestäjä

Omaishoidon tuen toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

_______________

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2012

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk