LAKIALOITE 60/2001 vp

LA 60/2001 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.1

Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että vuoden 2001 alussa voimaan tulleen yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:ään lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään, että kiinteistöyhteisön tai kunnan on siirrettävä saamansa investointituki vuokran tai muun vastikkeen perimisen yhteydessä kiinteistössä toimivalle taikka kiinteistön tai sen osan lunastaneelle yritykselle. Voimassa olevan lain mukaan investointitukea ei saa siirtää yrityksen hyväksi, mikä vie yritystoiminnan kannalta tehon investointituelta ja samalla tärkeältä aluepoliittiselta välineeltä. Lisäksi se kohtelee epäoikeudenmukaisesti erilaisia yrityksiä.

PERUSTELUT

Yritystoiminnan tukemisesta annettua lakia (1068/2000) koskeva hallituksen esitys (HE 150/1999 vp) sisälsi sen vanhan terveen aluepoliittisen periaatteen, että investointituki hyödyttää yritystä, joka sijoittuu ja investoi kehitysalueelle. Tällainen vyöhykkeittäin määrältään porrastettu tuki kompensoi erityisesti yrityksen sijaintiin liittyviä lisäkustannuksia eikä näin ollen vääristä kilpailua. Kun tukea ei voimassa olevan lain mukaan saa ottaa huomioon vuokran tai muun vastikkeen perimisessä, menettää koko tuki yrityksen kannalta tehonsa. Samalla tärkeä aluepoliittinen instrumentti on jäänyt vaille todellista merkitystä.

Voimassa olevan lain mukainen menettely on johtanut siihen, että sellaiset yritykset, pääasiassa suuryritykset, jotka eivät toteuta investointeja kunnan tai kiinteistöyhteisön kautta, saavat suoraan hyödykseen investointituen. Pienemmät yritykset joutuvat kehitysalueilla yleensä hankkimaan toimitilat kuntien tai kiinteistöyhteisöjen välityksellä eivätkä saa tällöin investointitukea hyödykseen. Näin ollen ei ole oikein eikä johdonmukaista, että laki estää tuen antamisen pienille yrityksille, mutta sallii sen antamisen suuryrityksille ja muille sellaisille yrityksille, jotka toteuttavat investointinsa itse. Syyksi lain kohtuuttomuuteen on talousvaliokunnan mietinnössä lyhyesti ja ilman perusteluja ilmoitettu, että tuen siirtäminen yrityksen hyväksi ei ole Euroopan unionin komission päätöksen mukainen. Kun kysymyksessä on koko aluepolitiikan perusajatusta vakavasti loukkaava menettely, tulee laki muuttaa ja tarvittaessa hankkia sille komission hyväksyntä. Vuoden 2001 alussa voimaan tulleen yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 § ja yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1200/2000) 15 § ovat aiheuttaneet ongelmia kuntien ja yritysten välillä, koska säännökset vaikuttavat myös aiemmin tehtyihin vuokra- ja lunastussopimuksiin. Lakia ja asetusta on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista muuttaa viipymättä. Nykyinen tilanne johtaa kehitysalueiden investointien hiipumiseen, mistä seuraa yhä nopeampi kehitysalueiden yritystoiminnan ja työllisyyden alasajo ja kiihtyvä keskittymiskehitys. Tämä tulee kalliiksi koko kansantaloudelle.Lakiehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Se on tarkoitettu tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 15 päivänä joulukuuta 2000 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain (1068/2000) 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §

Kiinteistöyhteisön tai kunnan on siirrettävä tuki vuokran tai muun vastikkeen perimisen yhteydessä kiinteistössä toimivalle taikka kiinteistön tai sen osan lunastaneelle yritykselle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä      kuuta          .

_______________

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2001

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​