LAKIALOITE 60/2004 vp

LA 60/2004 vp - Marjukka Karttunen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 25 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoitus on estää lapsikaappauksia. Ilmiönä kansainvälinen lapsikaappaus on Suomessakin kasvava ongelma. Kaappaustapaukset ovat vaikeutuneet ja muuttuneet pitkäkestoisemmiksi. Ulkoasiainministeriön selvitysten mukaan Suomen lainsäädäntö kohtelee lapsikaappaajaa erittäin lievästi. Siksi rikoslakiin on otettava pykälä lapsikaappauksesta ja siksi seuraamusten on oltava nykyistä ankarampia. Näin kansainvälisen lapsikaappauksen kriminalisointi tehostuu ja lapsikaappauksen vastainen työ helpottuu.

PERUSTELUT

Tälläkin hetkellä suomalaisia lapsia on ulkomaille kaapattuina. Suomessa rekisteröidään vuosittain 15—20 uutta lapsikaappausta mukaan lukien maahamme luvattomasti tuodut lapset. Vuonna 2002 suomalaisviranomaiset käsittelivät 30:n ulkomaille kaapatun lapsen asiaa. Kyseisenä vuonna vain yksi lapsi palautettiin.

Lapsikaappaukset muun muassa Venäjälle ja Pohjois-Afrikkaan vaarantavat lapsen aiemmat olosuhteet ja perustan, suhteet suomalaisvanhempaan, sukulaisiin ja tuttuun leikki- ja kouluympäristöön. Lapsen eristäminen totutusta elinympäristöstä ja läheisistä aiheuttaa väistämättä emotionaalista epätasapainoa ja vaikeuksia oman identiteetin muodostamisessa. Kaappausten seurauksena lapset eristetään suomalaisesta kulttuurista ja suomen kielestä. Lapsikaappaus on henkistä pahoinpitelyä, ja siihen liittyy usein manipulointia ja pelottelua, myös väkivaltaa. Lapsikaappaus on erittäin vakava ihmisoikeusloukkaus, mutta se on myös perheväkivallan muoto. Lapsikaappauksen vaikutukset ovat pahimmillaan hyvin vahingollisia kaapatulle lapselle ja hänet menettäneelle vanhemmalle — äidille tai isälle. Osa kaapatuista lapsista on piilotettuna niin, ettei ole tiedossa edes sitä, ovatko lapset elossa.

Lapsikaappauksia voidaan estää muun muassa asennekasvatuksella, tiedottamisella, viranomaisyhteistyöllä ja lainsäädännöllä. Koska kaappaustapaukset ovat vaikeutuneet ja muuttuneet pitkäkestoisemmiksi, ja koska jo tapahtuneita lapsikaappauksia käsittelevien viranomaisten (esimerkiksi lapsikaappauksia Haagin lapsikaappaussopimuksen ulkopuolisissa maissa käsittelevä ulkoministeriön konsuliasiain yksikkö) toimintaedellytyksissä on parantamisen varaa, kaappausten estämiseksi Suomen kansainvälisesti ajatellen erittäin löysää lapsikaappausrangaistusta on kiristettävä. Nykyinen maksimirangaistus on vain kuusi kuukautta vankeutta, mikä ei riittävästi heijasta teon moitittavuutta eikä anna viranomaisille riittävää toimivaltaa puuttua asiaan.

Ulkoasiainministeriön ja oikeusministeriön välisissä keskusteluissa (4.2.2002) on ulkoasiainministeriön puolesta tuotu esille kansainvälisten lapsikaappausten osalta tarve kyseisen teon rangaistusmaksimin korottamiseen. Ulkoasiainministeriön mukaan "kaikki keinot, jotka ovat käytettävissä näiden epätoivottujen tapausten ennalta ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi tulisi huomioida". Ministeriön mukaan kansainvälisen lapsikaappauksen kriminalisoinnin tehostaminen "on välttämätöntä ja vastaa sekä kansalaisyhteiskunnan että viranomaisten odotuksia". Koska käsityksemme mukaan oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla on jatkuvasti lapsikaappausten rangaistussäännösten uudistamista kiireellisempiä hankkeita, tämä lakialoite tulee enemmän kuin tarpeeseen, ja laki on saatava voimaan mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 25 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 25 lukuun uusi 5 a § seuraavasti:

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

5 a §

Lapsikaappaus

Jos kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa viemällä tämän ulkomaille tai jättämällä palauttamatta sieltä, on tuomittava lapsikaappauksesta vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paula Risikko /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Maija Perho /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok 
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martin Saarikangas /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Eero Reijonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Timo Soini /ps
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Reino Ojala /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pehr Löv /r
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Roger Jansson /r
 • Miapetra Kumpula /sd