LAKIALOITE 61/2003 vp

LA 61/2003 vp - Markus Mustajärvi /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan työttömyysturvan peruspäivärahan korottamista 1,70 euroa päivässä nykyiseen verrattuna. Korotuksen jälkeen peruspäiväraha olisi 24,72 euroa päivässä.

PERUSTELUT

Työttömyyden rakenne on muuttunut vaikeaksi. Jo kolme viidesosaa kaikista työttömistä joutuu tulemaan toimeen peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osuus on korkea ja heidän sijoittumisensa työmarkkinoille on epätodennäköistä ilman erityisiä tukitoimia. Myös ensi kertaa työmarkkinoille tulevien taloudellinen asema on heikko.

Työttömyyden aikaisen toimeentulon parantaminen on välttämätöntä, jotta mahdollisimman moni syrjäytymisuhan alla elävistä työttömistä pysyisi työmarkkinoiden käytettävissä. Työtön henkilö ei kykene suunnittelemaan pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan, mikäli hänen perusturvansa ei ole riittävä.

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallitusohjelmassa ei esitetä vuoteen 2007 mennessä parannusta peruspäivärahalla eikä työmarkkinatuella elävien työttömien asemaan lukuun ottamatta puolison tulojen perusteella tehtävän tarveharkinnan lieventämistä. Jo nyt hyvin suuri joukko työttömistä ja heidän perheistään joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Jatkossa työttömyysturvan suhteellinen arvo laskee muihin tulonsiirtoihin verrattuna.

Talouden heikkojen kasvunäkymien vuoksi mitään työllisyystilanteen äkillistä parantumista ei ole näkyvissä lähitulevaisuudessa. Kokonaistyöttömyys voi kääntyä jopa kasvuun, jolloin rakenteellisten työttömyysongelmien voidaan olettaa kärjistyvän. Siitäkin syystä työmarkkinoilla vaikeimmassa asemassa olevien tilannetta tulee parantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 24,72 euroa päivältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

_______________

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2003

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas