LAKIALOITE 61/2007 vp

LA 61/2007 vp - Eero Akaan-Penttilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sotainvalidien kotona asumista on haluttu tukea korvaamalla kuntien heille järjestämiä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluja. Näiden palvelujen ulkopuolelle jää kuitenkin noin 5 000 haitta-asteeltaan 10—15 prosentin sotainvalidia. Ikääntymisen seurauksena monilla heistä on toimintakyky heikentynyt siinä määrin, että he tarvitsevat monenlaista apua ja palveluja.

Kun sotainvalidien keski-ikä on jo yli 85 vuotta, eivät prosenttirajat ole enää perusteltuja, vaan ne tulisi mahdollisimman nopeasti poistaa sotilasvammalaista. Erityisen tärkeää on turvata kotona asuville sotainvalideille sellaiset sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut, että he halutessaan voisivat mahdollisimman pitkään selvitä kotona ja välttää laitoshoitoon siirtymistä.

Ottaen huomioon sotainvalidien vuotuisen yli kymmenen prosentin poistuman on avopalvelujen prosenttirajojen poisto mahdollista toteuttaa esimerkiksi kaksivaiheisesti niin, ettei valtion sotavammaishuoltoon tarkoitettuja määrärahoja tarvitse olennaisesti korottaa. Haitta-asteraja tulisi laskea 15 prosenttiin jo vuonna 2008 sekä seuraavana vuonna laajentaa korvattavuus myös 10 prosentin sotainvalideille. Esitetyllä sotainvalidien avohoidon tuella voidaan vähentää sotainvalidien laitoshoidon tarvetta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista ja 4 kohdan mukaisista asumispalveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- ja tukiasunnoista perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tar-kemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Pertti Hemmilä /kok