LAKIALOITE 61/2012 vp

LA 61/2012 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan, että pienimpiä sairausvakuutuslain mukaisia sairaus- ja vanhempainpäivärahoja korotettaisiin samalle tasolle työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen kanssa.

Sairaus- ja vanhempainrahan vähimmäispäivärahat ovat olennainen osa perusturvaa, ja ne kohdistuvat yhteiskunnan pienituloisimmille. Niillä on muun muassa tärkeä lapsiköyhyyttä vähentävä merkitys. Pienimpien päivärahojen saajia on noin 22 000 henkilöä. He ovat muun muassa opiskelijaäitejä ja -isiä sekä muita kaikkein pienituloisimpia vanhempia ja sairauslomalle joutuneita.

Vaalikaudella 2007—2011 keskustavetoinen hallitus teki merkittävän periaatteellisen linjauksen: äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vähimmäispäivärahat nostettiin työmarkkinatuen tasolle. Jotta tämä sidos säilyy, sairasvakuutuksen vähimmäispäivärahoja on korotettava samalle tasolle, jolle hallitus esittää työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotettavaksi. Koska Kataisen hallitus ei halunnut tehdä korotusta pienimpiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin, ero repeää tänä vuonna 100 euroon kuukaudessa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on kestämätöntä, että kaikkein pienituloisimpien äitien, isien ja sairaiden perusturva on heikompi kuin työttömän peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella olevan.

Työttömyys- sekä sairaus- ja vanhempainrahat on sidottu indeksiin. Vuoden 2012 indeksitasossa tässä lakialoitteessa esitetyt sairaus- ja vanhempainpäivärahat nousevat 26,97 euroon päivässä, mikä on 674,25 euroa kuukaudessa. Näin kuukausitasolla pienimmät sairaus- ja vanhempainrahat olisivat samalla tasolla työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen kanssa. Päiväkohtaisesti pienimmät sairaus- ja vanhempainrahat ovat työttömyysturvan 31,39:ää euroa matalammalla tasolla siksi, että sairaus- ja vanhempainrahoja maksetaan kuudelta päivältä viikossa ja työttömyysturvaa viideltä päivältä viikossa.

Lakialoitteessa ehdotetuista korotuksista aiheutuvat menot ovat vanhempainpäivärahojen osalta 11,3 miljoonaa euroa vuodessa ja sairauspäivärahan osalta 5,4 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 7 §, sellaisena kuin se on laissa 1142/2010, seuraavasti:

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

7 §

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä on 26,97 euroa arkipäivältä vuoden 2012 indeksitasossa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

_______________

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2012

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk