LAKIALOITE 62/2002 vp

LA 62/2002 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lapsiperheiden etuuksia jouduttiin leikkaamaan laman aikana, kuten muidenkin ryhmien. Maan taloudellisen tilanteen kohentuessa ei lapsiperheiden asemaa ole kuitenkaan parannettu.

Lapsiperheiden taloudellinen tilanne on usein tiukka. Heidän tilannettaan voitaisiin helpottaa poistamalla lastenvaatteilta ja -jalkineilta arvonlisävero. Nämä tuotteet kuuluvat välttämättömiin hankintoihin ja vievät liian suuren osan lapsiperheiden varoista. Lastenvaatteiden hinnat ovat samaa luokkaa kuin aikuisten, ja lasten kasvun myötä heidän vaatteitaan joudutaan uusimaan säännöllisin välein. Lisäksi Suomessa tarvitaan ilmaston vuoksi useanlaisia vaatekertoja. EU-maista Suomessa ostetaan vaatteita toiseksi vähiten, Suomessa myydään lastenvaatteita noin 340 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron poistaminen lastenvaatteilta ja -jalkineilta elvyttäisi heikkoa myyntiä ja olisi yhteiskunnan osalta lapsiperheitä kannustava toimenpide.

Lastenvaatteiden ja -jalkineiden nollaveroprosentti eli arvonlisäveron poistaminen kokonaan näiltä tuotteilta olisi eurooppalaisen linjan mukaista. Tekstiili- ja jalkinetoimittajat ry näkee hankkeen merkittäväksi tekijäksi niin lapsiperheiden tukemisen muotona kuin vaate- ja jalkinemyynnin edistämisessäkin. Lastenvaatteiden nollaveroprosentti on voimassa Irlannissa ja Isossa-Britanniassa. Venäjällä ei ole tulleja lastenvaatteille eikä arvonlisäveroa. Ruotsissa on parhaillaan suunnitteilla arvonlisäveron poistaminen lastenvaatteilta ja -jalkineilta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 59 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 376/1994, 1218/1994 ja 1486/1994, uusi 7 kohta seuraavasti:

59 §

Veroa ei suoriteta seuraavien tavaroiden ja palveluiden myynnistä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) lastenvaatteet ja lastenjalkineet.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2002

  • Tuija Nurmi /kok
  • Markku Rossi /kesk
  • Martti Tiuri /kok
  • Pertti Hemmilä /kok