LAKIALOITE 62/2007 vp

LA 62/2007 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tässä rinnakkaislakialoitteessa hallituksen esitykselle HE 75/2007 vp ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään oikeuttavasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrä korotettaisiin nykyisestä 100 eurosta 110,50 euroon kalenterikuukaudessa. Myös silloin, jos lapsi on kunnan kustannuksella hoidettavana laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä olisi 110,50 euroa kalenterikuukaudessa.

Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus vuodelle 2008 tekemänsä talousarvioesityksen mukaisesti aikoo korottaa lapsilisän yksinhuoltajakorotusta kymmenellä eurolla 36,60 eurosta 46,60 euroon vuoden 2008 alusta ja ehdottaa tätä esityksellään HE 75/2007 vp. Yhdymme hallituksen esitykseen tältä osin.

Emme ole kuitenkaan tyytyväisiä siihen, että hallitus aikoo jättää suurimman osan lapsiperheistä ilman lapsilisien korotuksia. Kuluttajatutkimusten mukaan ensimmäisestä lapsesta tulevat miltei suurimmat kustannukset. Toisaalta ensimmäisen lapsilisän korotus auttaa kaikkia lapsiperheitä. Toisin kuin hallitus, ehdotamme tämän vuoksi myös ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamista niin, että se on samansuuruinen toisen lapsen lapsilisän kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 1, 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1226/2003, seuraavasti:

7 §

Lapsilisän määrä

Lapsilisä on lasta kohden 110,50 euroa kuukaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

Jos lapsi on 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä 12 §:n 1 momentin nojalla maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä on 110,50 euroa kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä kuitenkin maksetaan korotettuna 46,60 eurolla kalenterikuukaudessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2007

 • Tarja Filatov /sd
 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd