LAKIALOITE 62/2013 vp

LA 62/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 176/2013 vp.

Lakialoitteessa esitetään työttömyysturvan ja työmarkkinatuen suojaosan käyttöönottoa. Suojaosa olisi 300 euroa kuukaudessa ja se olisi sidottu indeksiin, toisin kuin hallituksen esityksessä HE 176/2013 vp.

PERUSTELUT

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys HE 176/2013 vp, jolla täydennetään hallituksen esitystä HE 90/2013 vp työttömyysturvalain muutoksista. Siinä ehdotetaan soviteltuun päivärahaan ns. suoja-osaa, jonka mukaan korkeintaan 300 euron työtulo kuukaudessa ei pienennä työttömyysturvaa.

Esitys työttömyysturvan suojaosasta on sinänsä kannatettava, koska se parantaa pientä työtuloa saavien henkilöiden asemaa helpottamalla työttömyysturvan ja työtulojen yhteensovitusta ja koska se vähentää toivon mukaan myös byrokratiaa silloin kuin työttömän tulo osa-aikaisista tai pätkä- ja keikkatöistä on pieni tai vähäinen.

Hallituksen esityksessä uutta 300 euron rajaa ei kuitenkaan sidota indeksiin. Ratkaisua ei tältä osin perustella mitenkään, eikä siitä ole edes mainintaa lakiesityksen perusteluissa. Tuntuu oudolta, että erityisesti tällaiset pienituloisille tärkeät tulorajat jätettäisiin indeksisuojan ulkopuolelle, kun indeksisuoja muuten on sosiaaliturvassa jo melko kattava.

Vastaava esimerkki on toimeentulotuen 150 euron suojaosa, joka on ollut huhtikuusta 2005 lähtien samansuuruinen, ilman että sitä olisi tarkistettu lainkaan näinä vuosina. Tähän mennessä tämä sinänsä vaatimaton huojennus on menettänyt reaaliarvostaan noin 17 prosenttia. Jos työttömyysetuuden suojaosaa ei sidota indeksiin, myös sen reaalinen merkitys voi vähentyä nopeasti yleisen hintatason ja ansiotason nimellisesti kohotessa.

Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa olisi sidottava työntekijän eläkelaissa määriteltyyn palkkakertoimeen samalla tavalla kuin eräät muut työttömyysturvalaissa määritellyt tulorajat.

Siten esitämme, että työttömyysturvalain 14 luvun 1 a § muutetaan siten, että siinä palkkakertoimen vaikutus ulotetaan myös 4 luvun 5 §:ssä oleviin rahamääriin, jotka nyt sisältyvät hallituksen esitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 509/2011, sekä

muutetaan 4 luvun 5 § ja 14 luvun 1 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 luvun 5 § osaksi laissa 288/2012 ja 14 luvun 1 a § laissa 1252/2006, seuraavasti:

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

5 §

Etuuden määrä

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että etuus ja 50 prosenttia saadun tulon siitä osasta, joka ylittää suojaosan, voivat sovittelujakson aikana yhteensä nousta määrään, joka etuutena muutoin olisi voitu maksaa.

Suojaosan määrä on:

1) 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;

2) 300 euroa käytettäessä 4 §:n 2 momentin mukaista laskennallista tuloa;

3) 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.

Sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan siten, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä ovat enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen, kuitenkin vähintään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada peruspäivärahana.

14 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 a §

Sovitellun työttömyysetuuden suojaosuuden, palkan vähimmäismäärän ja työssäolokuukausien laskennassa käytettävän määrän korotus

Edellä 4 luvun 5 §:n 2 momentissa, 5 luvun 4 §:n 3 momentissa ja 6 luvun 11 §:n 2 momentissa mainittuja määriä tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien työntekijän eläkelain 96 §:n 1 momentissa tarkoitetulla palkkakertoimella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut määrät ovat vuoden 2007 tasossa, lukuun ottamatta 4 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määriä, jotka ovat vuoden 2014 tasossa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr
  • Jyrki Yrttiaho /vr
  • Kimmo Tiilikainen /kesk
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Timo Soini /ps

​​​​