LAKIALOITE 63/2006 vp

LA 63/2006 vp - Esko Kiviranta /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan tuloverolain 33 d §:n mukaan osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksama korko on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle verovapaata tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien tällaisten tulojen määrä ei ylitä 1 500 euroa. Jos verovelvollisen saamaa tällaista tuloa kuuluu useampaan eri tulolähteeseen, verovapaan osan katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon, tässä järjestyksessä.

Siltä osin kuin henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva osuuspääoman korko ja em. muut vastaavat suoritukset eivät mahdu 1 500 euron verovapaaseen osaan, ne ovat 70-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 30-prosenttisesti verovapaata tuloa. Maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluva osuuspääoman korko ja em. muut vastaavat suoritukset ovat vastaavasti 70-prosenttisesti joko maatalouden tai elinkeinotoiminnan veronalaista tuloa ja 30-prosenttisesti verovapaata tuloa siltä osin kuin nämä suoritukset eivät mahdu 1 500 euron verovapaaseen osaan.

Samaan 1 500 euron suuruiseen verovapaaseen kiintiöön ja muutoinkin saman säännöksen piiriin sisältyvät kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksama voitto-osuus ja korko sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksama takuupääoman korko. Näitä suorituksia ei kuitenkaan käytännössä ole maksettu.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko on verovapaata tuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeiden varallisuusverolaissa (jatkossa varojen arvostamisesta verotuksessa annetussa laissa) tarkoitetulle matemaattiselle arvolle laskettua yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa. Verovelvollisen saamien verovapaiden osinkojen määrä voi nousta enimmillään jopa 90 000 euroon.

Voimassa oleva tuloverolaki johtaa siis siihen, että osuuskunnan jäsenen saama korko on verovapaata 1 500 euroon saakka, kun taas julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osakas voi saada osingon verovapaasti yhtiön nettovarallisuudesta riippuen aina 90 000 euroon saakka.

Osuuskunnan oman pääoman hankinnan turvaamiseksi on välttämätöntä, että osuuspääoman koron ja julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osingon verokohtelua lähennetään. Tämä on erityisen välttämätöntä ns. tuottajaosuuskuntien oman pääoman rakenteen säilyttämiseksi liiketaloudellisesti toimivalla pohjalla.

Lakialoitteessa ehdotetaan osuuspääoman koron verovapaata enimmäismäärää korotettavaksi 1 500 eurosta 5 000 euroon.

Ehdotettu lainmuutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa.

Aloitteen mukaisen lainmuutoksen vaikutukset tuloveron tuottoon ovat vähäiset.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 33 d §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 716/2004, seuraavasti:

33 d §

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä tässä laissa säädetään osinkotulosta, sovelletaan vastaavasti osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamaan korkoon ja kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamaan voitto-osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman takuupääoman korkoon. Nämä tulot ovat luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle 70-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien tässä momentissa tarkoitettujen tulojen määrä ylittää 5 000 euroa. Jos verovelvollisen saama tällainen tulo on elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, verovapaan osan katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

_______________

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006

  • Esko Kiviranta /kesk
  • Jukka Vihriälä /kesk
  • Eero Lämsä /kesk
  • Jari Leppä /kesk

​​​​