LAKIALOITE 64/2009 vp

LA 64/2009 vp - Merja Kuusisto /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain (581/1993) 13 §, joka koskee lautamiesten nimittämistä herastuomareiksi.

PERUSTELUT

Käräoikeuslaissa määritellään käräjäoikeuden lautamiesten pätevyysvaatimukset ja tehtävät. Lain 13 §:ssä todetaan, että tunnustukseksi hyvin tehdystä lautamiesurasta laamanni voi nimittää lautamiehen herastuomariksi. Lakia on sovellettu niin, että herastuomarin arvonimeä ei yleensä ole saanut alle kymmenen vuoden lautamiesurasta, mutta lain soveltamisessa on horjuvuutta. Käytännössä herastuomarin arvonimi on joskus myönnetty jo kahdeksan vuoden lautamiestoiminnan jälkeen, mutta toisaalta kolmentoista vuoden lautamiesuran tehnyt henkilö ei ole saanut arvonimeä. Muutosehdotuksessa ehdotetaan, että herastuomarin nimityksistä päättäisivät vastaisuudessa laamanni ja kaksi käräjätuomaria, jolloin lautamiesten ansiot tulisivat monipuolisemmin punnittua herastuomarinimityksistä päätettäessä.

Vuoden 1993 lain mukaan lautamieheksi valittavan tulee olla 25 vuotta täyttänyt, mutta valintahetkellä alle 63-vuotias. Koska lautamiehen yläikäraja käytännössä rajoittaa lautamieskausien määrää, yli 50-vuotiaana ensimmäistä kertaa lautamieheksi valittavan on nykyisin vaikea saavuttaa herastuomarinimitykseen yleensä vaadittavaa noin kymmenen vuoden lautamiesuraa. Siksi esitän, että lakia sovellettaessa noin kahdeksan vuoden lautamiesuran katsottaisiin riittävän herastuomarin arvonimeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain (581/1993) 13 § seuraavasti:

13 §

Tunnustuksena pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta lautamiehelle voidaan myöntää herastuomarin arvonimi. Päätöksen arvonimestä tekevät laamanni ja kaksi käräjäoikeuden tuomaria yhdessä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kuusisto /sd