LAKIALOITE 64/2013 vp

LA 64/2013 vp - Outi Mäkelä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (2011/7/EU) annettiin, jotta yrityksillä olisi aiempaa paremmat edellytykset saada saatavansa kohtuullisessa ajassa. Suomessa direktiivi saatettiin voimaan hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 57/2012 vp). Lakialoitteen tavoitteena on varmistaa maksusaatavien saaminen kohtuullisessa 30 päivän ajassa.

Suomessa direktiivin pohjalta säädetyssä laissa kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/3013) määritellään enimmäismaksuajaksi 30 päivää. Laki kuitenkin sallii poikkeukset aina 60 päivään asti.

Suomessa sekä keväällä 2013 toteutettu Elinkeinoelämän keskusliiton pk-toimintaympäristökysely että syksyn Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön pk-yritysbarometri kertovat selvää sanomaa yritysten välisten maksuaikojen pidentymisestä. Yli 44 prosenttia yrityksistä on joutunut hyväksymään yli 30 päivän, kolmannes yli 60 päivän maksuaikoja. Tästä on seurannut haasteita pk-yrityksille, sillä ne joutuvat hankkimaan korvaavaa käyttöpääomarahoitusta, mistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Yleisemmin voidaan katsoa — ja tämä oli myös maksuviivästysdirektiivin taustalla — että pienemmät yritykset ovat suurempien armoilla maksuajoista sovittaessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 5 § sekä

muutetaan 4 ja 6 § seuraavasti:

4 §

Maksuajan enimmäiskesto

Maksuaika saa olla enintään 30 päivää:

1) siitä päivästä, jona velallinen vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen;

2) tavaran tai palvelun vastaanottamispäivästä, jos velallinen vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin kuin tavaran tai palvelun tai jos laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta;

3) tavaran tai palvelun hyväksymis- tai tarkastuspäivästä, jos laissa tai sopimuksessa määrätään hyväksymis- tai tarkastusmenettelystä, jolla tavaran tai palvelun sopimuksenmukaisuus on varmistettava, ja velallinen vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen ennen hyväksymistä tai tarkastusta.

6 §

Hyväksymis- tai tarkastusmenettelyn enimmäiskesto

Velallinen ei saa 4 §:n 3 kohdassa tarkoitetun hyväksymisen tai tarkastuksen perusteella lykätä maksun suorittamista enempää kuin 30 päivää tavaran tai palvelun vastaanottamisesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

 • Outi Mäkelä /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Lasse Männistö /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Kaj Turunen /ps
 • Mika Kari /sd
 • James Hirvisaari /m11
 • Ismo Soukola /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Martti Mölsä /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Jussi Niinistö /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Osmo Kokko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Juho Eerola /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Jukka Kärnä /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Katri Komi /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vr