LAKIALOITE 65/2013 vp

LA 65/2013 vp - Markku Eestilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että eduskunta korjaa vuonna 2009 säädettyä palautuslakia siten, että yksityisten kansalaisten maahantuomista autoista ja moottoripyöristä laittomasti autoverotuksen yhteydessä perityt arvonlisäverot (elv) palautetaan myös vuosilta 2002—2005.

PERUSTELUT

Autoverosta perittiin vuosina 2002—2009 yhteisöoikeuden vastaista ja syrjivää lisäosaa, niin sanottua elv:tä. Yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen C-10/08 jälkeen vuonna 2009 eduskunnassa säädettiin laki, jonka nojalla laittomasti perityt arvonlisäverot palautettiin vuosina 2006—2009 tehtyjen päätösten osalta.

Tällöin palautusta ei ulotettu aiempiin päätöksiin, koska katsottiin, että hallinnollinen palautusvelvollisuus voitiin rajata autoverolain muutoksenhakuajan mukaiseen kolmeen vuoteen. Korkeimman oikeuden viime heinäkuussa tekemä ratkaisu on kuitenkin muuttanut tilannetta oleellisesti.

Äskeisellä ratkaisullaan KKO 2013:58 korkein oikeus päätti, että valtio on velvollinen palauttamaan yksityisiltä perityn elv:n myös eurooppaoikeuden loukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena. Korkeimman oikeuden ratkaisu perustui siihen, että veron periminen oli siinä määrin ilmeisen virheellistä, että hallinnollisen palautusvelvollisuuden lisäksi myös vahingonkorvauksen edellytykset täyttyivät.

Vahingonkorvauksen palautusaika ei Suomessa rajaudu hallinnollisen veronpalautuksen tavoin kolmeen vuoteen, vaan ainoa rajoittava tekijä on saatavan vanhentuminen. Vanhentumislain mukaan saatava vanhenee kymmenessä vuodessa, ja vahingonkorvausta rajoittaa lisäksi kolmen vuoden vanhentumisaika siitä, kun korvausta vaativa on saanut tiedon vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.

Tulli on kieltäytynyt maksamasta korvauksia, koska se katsoo, että verovelvollisten on katsottava tienneen vahingosta ja valtion vastuusta vahingosta jo vuonna 2009 yhteisöjen tuomion C-10/08 jälkeen. Tällainen tulkinta on kuitenkin virheellinen ja kohtuuton, koska kenenkään kansalaisen ei voi edellyttää tienneen valtion vastuusta jo tuolloin.

Kansalaisten oletettaisiin tällöin myös pitäneen tietää, että viranomaisten antamat ohjeet ja kannanotot ovat olleet virheellisiä ja että KKO:n päätöksessä ohitettu vahingonkorvauslain vastuunrajaus on yhteisöoikeuden vastaisena laiton.

Raskauttavana asiana on syytä todeta, että korkein hallinto-oikeus ei ole purkanut tullin virheellistä hallintomenettelyä yhdenkään tapauksen osalta. Kansalaisten eli laittoman verotuksen kohteiksi joutuneiden olisi siis tullin näkemyksen mukaan pitänyt ymmärtää korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan olleen yhteisöoikeuden näkökulmasta väärä.

Laittoman veron palauttamisessa ei ole lainkaan kysymys siitä, onko verovelvollisten saatava perusteltu, vaan ainoastaan siitä, voidaanko laittomasti perittyjen verojen palauttamiselta välttyä riitelemällä laittoman veron maksaneita vastaan vanhentumisperusteella. Veromoraalin ylläpitäminen edellyttää, että veronsaaja myös itse oikaisee omat laittomat toimensa eikä ainoastaan vaadi kansalaisilta samaa. Harmaan talouden vastaisessa taistelussa valtio ei voi olla erityisasemassa.

Autoverotuksen arvonlisäverojen syrjivä ja laiton periminen on komplisoitu ja uniikki kokonaisuus, jonka ratkaisu ei tästä syystä muodosta minkäänlaista ennakkotapausta valtion vastuusta, varsinkaan, jos ongelma ratkaistaan palautuslailla eikä riitelemällä kansalaisia vastaan.

Hallintolainkäyttölain perusteella virheellinen hallintomenettely voidaan anomuksesta purkaa viiden vuoden määräajan kuluessa, mutta erityisen painavista syistä tätä määräaikaa voidaan jatkaa.

Tämän vuoksi tullin virheelliseen hallintomenettelyyn perustuvat päätökset voidaan purkaa sellaiseen ajankohtaan asti, jonka voidaan katsoa edustavan mahdollisimman suurta oikeudenmukaisuutta. Erityisen huomionarvoista on se, että korkein hallinto-oikeus on virheellisesti estänyt kaikki verovelvollisten tekemät purkuanomukset.

Pitkiä oikeusprosesseja vanhentumisajan tulkinnasta ei tarvita. Eduskunnan tulee viipymättä muuttaa palautuslakia siten, että elv:n palautus viran puolesta tai vähintäänkin vaatimuksesta ulotettaisiin veroihin, jotka on maksettu EYTI:n tuomion asiassa Siilin, C-101/00, 19.9.2002 jälkeen, sekä veroihin, joista on tämän päivämäärän jälkeen tehty purkuvaatimus verotuksen rakenteellisen virheellisyyden johdosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (822/2009) 2 §:n 2 momentti ja 6 § ja

muutetaan 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §

Palautus viran puolesta

Yksityishenkilölle on palautettava taannehtivasti tässä laissa tarkoitettu, vuosina 2002—2009 maksuunpantu vero viran puolesta verovelvollista kuulematta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2013

 • Markku Eestilä /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Peter Östman /kd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Ari Torniainen /kesk
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Reijo Hongisto /ps
 • Arto Satonen /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Thomas Blomqvist /r
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ritva Elomaa /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Timo Kalli /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Pia Kauma /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Ville Vähämäki /ps
 • Mikko Savola /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sofia Vikman /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Esko Kurvinen /kok
 • Laila Koskela /ps
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Ismo Soukola /ps
 • Satu Haapanen /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • James Hirvisaari /m11
 • Jari Leppä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Jörn Donner /r
 • Eila Tiainen /vas
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Juho Eerola /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Juha Sipilä /kesk
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Sari Palm /kd
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikael Jungner /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Stefan Wallin /r
 • Olli Immonen /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Mika Kari /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Katri Komi /kesk