LAKIALOITE 66/2004 vp

LA 66/2004 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työeläkkeiden sisältöä koskeva uudistuspaketti vahvistettiin 27.6.2003. Uudistukset on todettu hyviksi jo aikaisemmassa vaiheessa, eli vuoden 2003 suuren paketin valmisteluvaiheessa. Ne koskevat mm. lasta kotona hoitavan henkilön eläketurvaa. Paketissa ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota opiskelijan työkyvyttömyysturvaan. Työkyvyttömyysturva on nykyisin kunnossa niiden opiskelijoiden osalta, jotka käyvät säännöllisesti kesätöissä tai joiden viimeisen työsuhteen päättymisestä on kulunut enintään vuosi. Niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät käy ensinkään töissä, työkyvyttömyysturva rajoittuu käytännössä pelkän kansaneläkkeen varaan.

Uuden lainsäädännön mukaan työkyvyttömyysturvan taso alenee huomattavasti myös niillä opiskelijoilla, jotka käyvät töissä, mutta eivät kokoaikaisesti. On huomioitava, että henkilöillä saattaa olla hyväksyttäviä syitä olla tekemättä kesätöitä. Muun muassa maamme nykyisestä työllisyystilanteesta johtuen kaikille opiskelijoille ei edes pystytä tarjoamaan töitä. Kokoaikainen työnteko opiskelun ohella taas pidentää opiskeluaikoja, mikä on muutoinkin todettuu epäkohdaksi.

Opiskelijoiden työkyvyttömyysturvan hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää ja perusteltua. Työkyvyttömyys ei kohtaa opiskelijoita usein, mutta kohdatessaan aiheuttaa vakavia vaikeuksia yksityisen ihmisen elämään. Puutteellinen työkyvyttömyysturva saattaa vaikuttaa myös opiskelijan lähipiiriin, esimerkiksi hänen lastensa hyvinvointiin. Kun opiskeluikäinen henkilö tulee työkyvyttömäksi, on nykyinen eläkkeen määräytymistapa aivan ratkaisevan tärkeä henkilön sosiaaliturvan kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 c §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 634/2003, seuraavasti:

7 c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos työntekijä on tarkasteluaikana saanut työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea taikka opintotukilain mukaista opintotukea, otetaan tulevan ajan ansiota määrättäessä työansiona huomioon 1 000 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta, jolta mainittua etuutta on suoritettu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

  • Tuija Nurmi /kok
  • Kalevi Lamminen /kok
  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Juhani Sjöblom /kok