LAKIALOITE 66/2005 vp

LA 66/2005 vp - Jukka Vihriälä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 94 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hevonen on kuulunut tiiviisti suomalaisen maaseudun työn historiaan. Nykyään hevosia ei juurikaan käytetä työtehtävissä, mutta siitä huolimatta hevosharrastuksella on vahva suosionsa. Suomessa on yhä monia sellaisia luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, joissa metsätyökoneet ja traktorit eivät mahdollista tarpeeksi pienimuotoista karsintaa. Hevostyön historiallisen merkityksen vuoksi hevosten käyttöä työtehtävissä hevosharrastusten lisäksi olisi syytä kannustaa valtion toimesta. Pienimuotoisissa metsätöissä hevonen on yhä apurina paikallaan. Olisi tärkeää, että myös lainsäädännössä huomioitaisiin hevostyön edut luonnolle sekä historiallisen hevostyöperinteen vaaliminen. Hevosen käyttöä lisäisi ja tukisi parhaiten sen huomiointi ns. metsurivähennyksessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloveroverolain 94 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 94 §:n 2 momentti seuraavasti:

94 §

Moottorisaha- ja metsurivähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisen, joka on metsä- tai muussa ajossa käyttänyt hevosta ja ajovälineitä tai traktoria, palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneeksi menoksi katsotaan hevosen ja ajovälineiden käytöstä aiheutuneina kustannuksina 70 prosenttia metsäajosta ja 60 prosenttia muusta ajosta saadusta ajosta sekä traktorin käytöstä aiheutuneina kustannuksina 60 prosenttia metsäajosta ja 50 prosenttia muusta ajosta saadusta ajosta. Verovelvollisen esittämän selvityksen perusteella palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiksi menoiksi katsotaan edellä mainittuja suuremmat hevosen ja ajovälineiden tai traktorin käytöstä aiheutuneet todelliset menot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2005

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Esko Ahonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Lämsä /kesk