LAKIALOITE 66/2008 vp

LA 66/2008 vp - Kyösti Karjula /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että rikesakkojärjestelmä laajennettaisiin koskemaan ylinopeusrikosta, mikäli teko ei ole törkeä. Voimassa olevan lain mukaan rikesakkoon voidaan tuomita vain, mikäli kyseessä on säännösten tai määräysten vähäinen rikkominen. Rikesakon laajentaminen muihin kuin törkeisiin liikennerikoksiin yhtenäistäisi pohjoismaista käytäntöä. Ruotsissa rikesakolla rangaistaan ylinopeuteen 30—40 km/h saakka. Tästä huolimatta Ruotsin liikenneturvallisuustilanne on parempi kuin Suomen. Nykyinen päiväsakkojärjestelmä ei pure sellaisiin riskikuljettajiin, joilla on alhaiset tulot, esimerkiksi nuoriin. He joutuvat maksamaan rikesakon verran, vaikka heidät tuomittaisiin sakkorangaistukseen, koska sakko on aina vähintään rikesakon suuruinen. Päiväsakon määrääminen suoraviivaisesti tulojen mukaan on johtanut hyvätuloisten osalta teon laatuun nähden kohtuuttomiin, jopa kymmenientuhansien eurojen sakkorangaistuksiin. Tämä ei ole yleisen oikeustajun mukaista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 §:n 2 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 531/2007, seuraavasti:

2 a luku

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta

9 §

Rikesakkorikkomukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi tieliikennelain (267/1981), ajoneuvolain (1090/2002) tai vesiliikennelain (463/1996) taikka niiden nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten rikkomisesta, jotka koskevat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) suurimman sallitun nopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, jos teko ei ole törkeä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2008

  • Kyösti Karjula /kesk

​​​​