LAKIALOITE 66/2010 vp

LA 66/2010 vp - Tarja Tallqvist /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Laissa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997) säädetään tuen myöntämisestä lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen välisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. Koulumatkatuki maksetaan valtion varoista, ja sitä on mahdollista saada enintään yhdeksältä kuukaudelta lukuvuoden aikana.

Koulumatkatuen enimmäismäärä on ristiriidassa todellisten koulumatkojen ja lukuvuoden kestoon nähden. Ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa lukuvuosi voi kestää kymmenen kuukautta. Ammatillisen peruskoulutuksen lukuvuoden pituus on otettu huomioon opintotukilaissa, jonka mukaan opintotuki myönnetään kymmeneksi kuukaudeksi, jos lukuvuoteen sisältyy yhdeksän täyden opiskelukuukauden jälkeen vähintään 25 kalenteripäivää. Tuki myönnetään yhdeksäksi ja puoleksi kuukaudeksi opintojen alkamispäivästä, jos kymmenentenä kuukautena on lukuvuoteen kuuluvia päiviä vähintään 15.

Koulumatkatuesta annettua lakia tulee muuttaa siten, että matkatuki maksetaan kymmeneltä kuukaudelta. Jo nyt lain mukaan opiskelukuukausi oikeuttaa tukeen vain, jos siinä on lukuvuoden opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yhteensä vähintään 18. Nykyinen lain sanamuoto asettaa näin myös kymmenennelle tukikuukaudelle sen edellytyksen, että opiskelukuukautena on oltava 18 lukuvuoteen kuuluvaa päivää. Kyse on tällöin opintotukilain määrittelynkin mukaan enemmästä kuin puolesta opiskelukuukaudesta, ja on oikeudenmukaista myöntää myös matkatuki tällaiselle kuukaudelle.

Koulumatkatuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on pitkät koulumatkat ja merkittävät matkakustannukset. Matkatuen on vastattava opintojen todellista kestoa, jottei opintojen suorittaminen vaarannu matkan pituuden tai matkakustannusten vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 346/2004, seuraavasti:

7 §

Myöntäminen ja maksaminen

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelaitos. Koulumatkatuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan enintään kymmeneksi kuukaudeksi lukuvuodessa opintojen alkamispäivästä. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yhteensä vähintään 18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2010

  • Tarja Tallqvist /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​