LAKIALOITE 67/2004 vp

LA 67/2004 vp - Sari Sarkomaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomen sitkeästi korkealla pysyttelevän työttömyysasteen laskemiseksi on tehtävä kaikki voitava. Tässä työssä palvelujen ja kotona tehtävän työn kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty.

Kotitalousvähennyksestä on säädetty tuloverolaissa (1535/1992). Voimassa olevan lain mukaan kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä (esim. siivous tai lastenhoito) tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta työkorvausta tai palkkaa. Vähennys on enintään 1 150 euroa. Vähennys on henkilökohtainen eli vähennyksen voi tehdä molempien puolisoiden verotuksessa. Omavastuu on 100 euroa. Verovelvollinen saa vähentää kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamiensa sivukulujen lisäksi 10 % maksamastaan palkasta tai 60 % arvonlisäverollisesta yrityksen tai yleishyödyllisen yhteisön työkorvauksesta.

Vähennystä ei saa tehdä, mikäli työtä varten on saatu muuta tukea, kuten omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tukea, lasten yksityisen hoidon tukea, korvausavustusta valtion tai muun julkisen yhteisön varoista, työllistämistukea tai työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea. Vuonna 2001 kotitalousvähennystä käytti noin 72 000 suomalaista. Kotitalousvähennys onkin osoittautunut erinomaiseksi tavaksi helpottaa perheiden arkea ja samalla tukea uusien palvelualan työpaikkojen syntymistä.

Vähennyksestä saadut hyvät kokemukset, eritoten työllisyysvaikutukset ja harmaan talouden torjunta, kannustavat lisäämään vähennyksen määrää.

Väestön ikääntyessä tarve omaehtoisiin ja joustaviin hoivajärjestelyihin kasvaa. Useissa lapsiperheissä on tarvetta oman perheen tai useamman perheen yhteistyössä järjestettävään pienten lasten hoitoon sekä isompien koululaisten aamu- ja iltapäivien turvaamiseen. Kotitaloustyön verovähennyksellä voidaan osaltaan edistää työssä jaksamista sekä hyvää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 1162/2002, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 1 500 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2004.

_______________

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2004

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Maija Perho /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok