LAKIALOITE 67/2005 vp

LA 67/2005 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Metsäverotuksessa on tapahtumassa monia seurausvaikutuksia sisältävä muutos pinta-alaverotuksen siirtymäkauden päättyessä kuluvan vuoden 2005 lopussa. Verotuksellisista syistä on jouduttu hakkaamaan metsiä jo nyt kaksinkertaisen, samaan verokohteeseen kohdistuvan tuloverotuksen välttämiseksi. Tällöin mm. metsänhoidollisia näkökohtia ei ole voitu mielekkäästi ottaa huomioon. Luonnonolosuhteiden vuoksi tilanne on muodostunut aivan uudenlaiseksi nyt pinta-alaverotuksen viimeisenä vuotena. Kuluvan talvikauden varsin poikkeuksellinen leuto säätila on erittäin suuresti vaikeuttanut tai estänyt puun talvikorjuuta sen edellyttämän maan jäätymisen puuttuessa suuresta osasta maata. Edelleen on myös selvää se, että tämän verotuksellisen kalenterivuoden aikana ei enää muodostu ainakaan merkittävästi puuston talvikorjuun edellyttämiä korjuuolosuhteita. Täten varsin suuri määrä puutavarasta, joka olisi voitu myydä ja korjata normaalioloissa, jää kaupanteon ulkopuolelle ennen 31.12.2005 vuosisataan nähden erittäin poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden vuoksi.

Sää- ja korjuuolosuhteiden lisäksi on Suomen paperiteollisuuden kevään työsulku tuonut hyvinkin merkittävän häiriötilan kuluvan vuoden puukauppatilanteeseen ja metsähakkuisiin. Tämä on merkittävä tekijä estämään ja vaikeuttamaan tälle vuodelle suunniteltuja puutavarakauppoja. Kesäkausi 2005 tulee olemaan puutavarakaupoissa ja metsähakkuissa hyvinkin poikkeuksellinen häiriötila kaikkien osapuolien, kuten metsänmyyjien, -ostajien, koneurakoitsijoiden ja puutavaran kuljetusyrittäjien kannalta. Näin on tilanne, vaikka paperiteollisuuden työmarkkinahäiriöt poistuisivatkin ennen juhannusta, koska loppukevään ja alkukesän sesonki on menetetty, ja tämän jälkeen alkaa kesän lomakausi, joka pysäyttää puukaupat ja metsänkorjuun. Tällaiset häiriötilat ovat synnyttämässä arvaamattomia häiriöitä myös puutavaran kauppahintoihin vähintäänkin pitkälle syyskauteen, jolloin pinta-alaverotuksen kausi on päättymässä.

Edellä olevista syistä olisi kaikkien osapuolien kannalta ja myös maan puuhuollon sekä teollisuuden vientimarkkinoiden turvaamisen kannalta hyvä jatkaa pinta-alaverotuksen siirtymäkautta vähintäänkin 30.6.2007 asti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 140 §:n 1 momentti seuraavasti:

140 §

Metsäverotuksen siirtymäkausi

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän ja näiden muodostaman verotusyhtymän veronalaisena ansiotulona pidetään ajalta 1.1 1993—30.6.2007 toimitettavissa verotuksissa maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa, jos verovelvollinen esittää asiaa koskevan vaatimuksen ennen vuodelta 1993 toimitettavan verotuksen päättymistä. Verovelvollisen metsätaloudesta saamaan tuloon ei näinä vuosina sovelleta tämän lain metsätalouden pääomatulon verotusta koskevia säännöksiä. Jos metsän omistus on jakautunut usealle verovelvolliselle, metsätalouden puhtaan tulon verotusta sovelletaan ainoastaan heidän yhteisesti esittämästään vaatimuksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2005.

_______________

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

  • Lauri Oinonen /kesk