LAKIALOITE 67/2014 vp

LA 67/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2015—2019 sekä laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain kumoamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuotannollisten investointien vapaasta poisto-oikeudesta, jolloin investoinnin tehnyt yritys voisi jaksottaa tuotannollisen investointinsa verovähennysoikeuden parhaaksi katsomallaan tavalla.

PERUSTELUT

Keskusta ottaisi käyttöön investointien vauhdittamiseksi tuotannollisten investointien vapaan poisto-oikeuden. Tämä korvaisi vuoden 2014 loppuun voimassa olevan korotetun poisto-oikeuden. Aikaisempien lakien perusteella muodostunutta oikeuskäytäntöä voitaisiin hyödyntää nyt ehdotetun lain soveltamisessa.

Yritykset voisivat hyödyntää vapaata poisto-oikeutta siten, että poistot voitaisiin kohdentaa yrityksen kannalta mielekkäällä tavalla yrityksen parhaaksi katsomaan ajankohtaan. Halutessaan yritys voisi verotuksessa poistaa koko investoinnin yhtenä vuonna. Yritykset saisivat näin itselleen liikkumatilaa poistojen aikatauluttamisen suunnitteluun.

Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista vuosilta 2012—2019 tehtävien poistojen vuotuiset enimmäismäärät korotettaisiin 100 prosenttiin.

Uudistus vähentäisi verotuottoja vuonna 2015 jonkin verran. Uudistus kuitenkin ainoastaan jaksottaisi uudestaan verotusta, joten lopulliset veromenetykset jäisivät pieniksi, koska myöhemmin verotulot olisivat puolestaan suuremmat, jos vähennysoikeutta käytettäisiin etupainotteisesti nykytilanteeseen verrattuna. Kyse on näin ollen valtion näkökulmasta lähinnä verotulojen siirtymisestä tuleville vuosille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2015—2019

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rakennuksesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, verovelvollisen tehtaana tai työpajana käyttämästä, tämän lain 3 §:ssä tarkoitetusta rakennuksesta verovuosina 2015—2019 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 100 prosenttia rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyn poiston määrän ylittävän poiston saa tehdä sinä verovuotena, jona rakennus on otettu käyttöön, ja sitä seuraavana verovuotena.

Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa rakennusta käytetään vain osittain tuotannollisessa toiminnassa, poiston saa tehdä tuotannollista käyttöä vastaavasta osasta rakennuksen hankintamenoa.

2 §

Koneesta ja laitteesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetään, tehtaassa tai työpajassa käytettävän uuden koneen tai laitteen hankintamenosta verovuosina 2015—2019 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 100 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetyn poiston määrän ylittävän poiston saa tehdä sinä verovuotena, jona kone tai laite on otettu käyttöön, ja sitä seuraavana verovuotena.

3 §

Kirjanpito ja selvityksien antaminen

Edellytyksenä tässä laissa tarkoitettujen poistojen vähentämiselle verotuksessa on, että hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys rakentamisen aloittamisen sekä rakennuksen, koneen tai laitteen käyttöönottamisen ajankohdasta. Koneiden ja laitteiden hankintamenot on verovelvollisen kirjanpidossa eriteltävä siten, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

4 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta2014.

Lakia sovelletaan verovuosilta 2015—2019 toimitettavissa verotuksissa.

_______________

2.

Laki

tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annettu laki (699/2012).

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta20 .

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /ps