LAKIALOITE 68/2006 vp

LA 68/2006 vp - Valto Koski /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. Laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta ei kuitenkaan oteta huomioon yhteiskunnan kehitystä, jossa ihmiset saattavat kypsemmälläkin iällä aloittaa uuden parisuhteen ja elää avoliitossa menemättä naimisiin. Avoliitossa eläminen on usein aivan tietoinen ratkaisu — esimerkiksi puolison kuoleman tai eron jälkeen eivät uudessa parisuhteessa elävät välttämättä enää katso tarpeelliseksi virallistaa suhdettaan.

Jo nykyisen lain esitöissä todetaan, että aviopuolison kuntoutukseen osallistuminen tukee avohoitoa, koska etenkin toisen henkilön apua päivittäin tarvitsevien veteraanien kotona selviytymistä voi merkittävästi edistää kuntoutus, johon puoliso osallistuu. Avoliitto on nyky-yhteiskunnassa yleinen parisuhteessa elävien yhteiselämän muoto, joka on huomioitu esimerkiksi useissa sosiaalietuuksia koskevissa laeissa. Kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi onkin tärkeää, että avoliitto otetaan yhtenä perhe-elämän muotona huomioon myös veteraanien kohdalla.

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen tavoitteet kokonaisuudessaan on hyödyllistä ja perusteltua, että myös avopuolisolle annetaan oikeus osallistua kuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa. Itsenäisyytemme taanneiden kansalaisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi on tärkeää turvata.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1184/1988) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1227/1993, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rintamaveteraanin aviopuoliso tai avopuoliso voi osallistua kuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Rintamaveteraanin avopuolisoksi henkilö katsotaan silloin, kun hän elää avioliitonomaisissa olosuhteissa rintamaveteraanin kanssa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2006

  • Valto Koski /sd

​​​​