LAKIALOITE 69/2014 vp

LA 69/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoite liittyy ed. Tiilikaisen talousarvioaloitteeseen määrärahan osoittamiseen ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukeen (TAA 476/2014 vp).

Lakialoitteessa ehdotetaan, että yksinyrittäjä saisi avustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 prosenttia ensimmäisten 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta. Nuoren työntekijän osalta tuki olisi korotettu siten, että ensimmäisten 12 kuukauden osalta tukea maksettaisiin 40 prosenttia ja seuraavien 12 kuukauden ajalta 20 prosenttia palkkamenoista.

PERUSTELUT

Suomessa on noin 260 000 yrittäjää, joista 65 prosenttia on yksinyrittäjiä. Monet yksinyrittäjät haluavat palkata työntekijän, joka helpottaisi heidän työtaakkaansa ja mahdollistaisi lomien, sairaus- ja vanhempainvapaiden pitämisen tai toiminnan laajentamisen. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnys on kuitenkin korkea. Koska suurin osa potentiaalisista työpaikoista on yksinyrittäjien yrityksissä, on valtiovallan kaikin keinoin helpotettava ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Yrittäjän kannalta eräs kriittisimmistä vaiheista on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Sen jälkeen yrittäjä on vastuussa itsensä lisäksi myös uudesta työntekijästä. Palkkaamiseen liittyy myös suuria taloudellisia riskejä. Yhteiskunnan kannalta on viisasta rakentaa yrittäjälle siltaa kohti kasvua ja työllistämistä.

Yksinyrittäjän palkkatuki on kustannustehokas työllistämiskeino. Yrittäjä voi käyttää tukea vain kerran, koska ensimmäistä työntekijää ei voi palkata kuin kerran. Tukea saa vain silloin, kun yrittäjä luo uuden työpaikan. Työntekijä saa työtä ja toimeentuloa, valtio ja kunnat verotuloja. Erityisen tuottavaa tuki on yhteiskunnan kannalta silloin, kun nuori pääsee kiinni työelämään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 prosenttia ensimmäisten 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta, jos:

1) työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai vähintään kuudeksi kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen; ja

2) työntekijän työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Alle 25 vuotiaan työntekijän osalta tuki palkkamenoista on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta 40 prosenttia ja 20 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta.

2 §

Avustusta ei voida myöntää, jos:

1) työntekijän työsuhde on alkanut ennen avustuksen hakemista; tai

2) työnantaja saa työntekijän palkkaamiseen samalta ajalta muuta valtion tukea.

3 §

Avustus myönnetään perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 tarkoittamana de minimis -tukena.

4 §

Ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin myönnettävässä avustuksessa noudatetaan tämän lain lisäksi, mitä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa (1336/2006) on säädetty.

5 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /ps

​​​​