LAKIALOITE 7/2011 vp

LA 7/2011 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki yliopistolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoitus on turvata ja edistää yliopistotasoisen koulutuksen saatavuutta Suomen kaikissa osissa. Siten luodaan nykyistä tasa-arvoisempia mahdollisuuksia yliopistokoulutukseen myös maan niissä osissa, jotka eivät kuulu vakiintuneiden suurten yliopistojen ydinalueisiin. Siksi on tarpeen lailla rajoittaa yliopistojen itsemääräämisoikeutta sivutoimipisteittensä lakkauttamiseen ja muihin sen kaltaisiin toimiin.

PERUSTELUT

Vuoden 1987 eduskuntavaaleista lähtien on Suomessa ollut korkeakoulupolitiikassa selvä suuntaus amerikkalaiseen malliin, jossa opiskelumahdollisuudet tosiasiallisesti annetaan ensisijassa sellaisille opiskelijoille, joilla on tai joiden vanhemmilla on varaa opiskelun kustantamiseen. Kokoomuspuolueen vallan lisäännyttyä on yliopistojen rahoitus siirtynyt osittain yritysten tuen varaan. Yritysmaailma saa näin tosiasiallista päätösvaltaa siihen, mitä ja miten sekä missä päin Suomea opetetaan.

Edellisen hallituksen opetusministerin Henna Virkkusen (kokoomus) mukaan Oulun yliopiston johtokunnan tekemä päätös lakkauttaa luokanopettajien koulutus Kajaanissa oli sellainen päätös, jonka voi peruuttaa taannehtivasti vain lainmuutoksen kautta. Tässä lakialoitteessa ehdotetulla yliopistolain (558/2009) 3 §:ään tehtävällä muutoksella valtioneuvostolle syntyisi mahdollisuus tarvittaessa puuttua ennakolta ja myös taannehtivasti sellaisiin yliopiston hallitusten tekemiin lakkauttamis- ja muihin vastaaviin päätöksiin, joilla on alueellisesti merkittävä haitallinen vaikutus opiskelumahdollisuuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

yliopistolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään yliopistolain (558/2009) 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Itsehallinto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yliopiston hallituksen on kuitenkin pyydettävä päätökselleen ennen sen täytäntöönpanoa valtioneuvoston hyväksyntä, jos päätös koskee yliopiston sivutoimipisteen lakkauttamista tai muuta järjestelyä, joka muuttaa oleellisesti yliopiston alueellisen toiminnan vaikuttavuutta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä        kuuta 20  . Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin yliopiston hallituksen päätöksiin. valtioneuvosto voi myös päättää yliopiston hallituksen ennen lain voimaantuloa tekemän päätöksen täytäntöönpanon peruuttamisesta.

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011

 • Pentti Kettunen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Maria Lohela /ps
 • Kari Rajamäki /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Simo Rundgren /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jari Lindström /ps

​​​​