LAKIALOITE 70/2005 vp

LA 70/2005 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:n muuttamista siten, että yksityistien varrella asuva kiinteistönomistaja voi vähentää maksuun määrätystä kiinteistöverosta mainitun yksityistien tiekunnalle maksamansa tiemaksut 30 euron omavastuuosuuden ylittävältä osin.

PERUSTELUT

Kiinteistöverolain mukaan jokainen kiinteistön omistaja on velvollinen maksamaan kiinteistöveroa, joka lasketaan kiinteän omaisuuden arvon perusteella. Laissa on erikseen säädetty eräiden kiinteistöjen, mm. maa- ja metsätalousmaan, verovapaudesta.

Kiinteistöverolaki säädettiin 1990-luvun alussa. Uudella kunnalle perittävällä verolla korvattiin asuntotulon vero, manttaalimaksu ja katumaksu. Taajamissa kiinteistönomistajat vapautuivat katumaksusta, mutta kaava-alueiden ulkopuolella haja-asutusalueilla asuvat joutuvat maksamaan yksityistiekunnille tiemaksut, vaikka kunta ei vastaa yksityisteiden hoidosta ja kunnossapidosta. Yksityisteiden varrella asuvat joutuvat näin maksamaan osittain kaksinkertaisesti ilman, että saisivat mitään korvaukseksi esimerkiksi kiinteistöverosta. Vuoteen 1996 asti valtio avusti lakisääteisesti yksityisteiden hoitoa ja kunnossapitoa. Tuon jälkeen valtionavustus on ollut harkinnanvaraista ja määräraha on ollut jatkuvasti alimitoitettu. Myöskään kunnat, joissa on runsaasti yksityisteitä, eivät yleensä pysty avustamaan tiekuntia, koska kuntatalous erityisesti näissä kunnissa on erityisen heikko. Tiekuntien osakkaat ovat näin ollen hyvin epäoikeudenmukaisessa asemassa.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus aikoo kiristää kiinteistöverotusta parantaakseen kuntien katastrofaalista taloustilannetta. Tämä on kohtuutonta ja nostaa asumiskustannuksia. Kiinteistövero on erittäin epäsosiaalinen omaisuusvero, joka ei ota huomioon maksuvelvollisen tuloja, varallisuutta tai velkoja. Yksityisteiden varrella vakinaisesti asuvat ihmiset joutuvat entistäkin heikompaan asemaan, mikäli hallituksen kohtuuton veronkiristyssuunnitelma toteutuu.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että yksityisteiden varrella vakinaisesti asuvat oikeutettaisiin vähentämään heille asuinkiinteistöstä, tontista ja talousrakennuksista maksuun määrätystä kiinteistöverosta mainitun yksityistien tiekunnalle maksetut tiemaksut, jotka verovelvollinen on maksanut verovuonna. Vähentää voisi 30 euron omavastuuosuuden ylittävän osan. Kohtuullisella omavastuuosuudella voitaisiin vähentää vähennyksen tekemiseen liittyvää työmäärää. Vähennysoikeus vapauttaisi nämä kotitaloudet pääosin kaksinkertaisesta maksuvelvollisuudesta. Verohallitus antaisi tarkemmat ohjeet vähennyksen hakemisesta.

Aloitteen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kuntiin, joiden kiinteistöverotulo vähenisi jonkin verran. Menetykset tulisi korvata näille kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta, samalla kun kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1084/1993 ja 1164/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Verosta kokonaan tai osittain vapaat kiinteistöt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiinteistöverovelvollinen saa vähentää maksuun määrätystä asuinkiinteistöön sekä sen tonttiin ja talousrakennuksiin kohdistuvasta kiinteistöverosta verovuonna sen yksityistien tiekunnalle maksamansa tiemaksut, jonka varrella hänen omassa vakinaisessa asuinkäytössään oleva asunto sijaitsee. Vähentää saa 30 euron omavastuuosuuden ylittävän osuuden tiemaksuista. Vähennyksen saadakseen verovelvollisen tulee toimittaa asunnon sijaintikunnan verotoimistolle asianmukaiset tositteet verohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Seppo Lahtela /kesk

​​​​