LAKIALOITE 70/2007 vp

LA 70/2007 vp - Sampsa Kataja /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Porissa satoi poikkeuksellisen paljon vettä sunnuntaina 12.8.2007 iltapäivällä. Sade oli ennätyksellinen, ja siitä seurannutta tulvaa voidaan luonnehtia paikalliseksi luonnonkatastrofiksi. Yksityisissä sademittareissa mitattiin jopa 140 mm:n sademääriä. Sateen seurauksena katuja oli poikki ja vesi ja jätevesi tulvivat satoihin kiinteistöihin. Alikulkutunnelit olivat veden vallassa, mikä jakoi kaupungin kahtia. Mm. lukuisat autot jäivät tulvan armoille. Vahinkoilmoitukset tukkivat pelastuslaitoksen keskuksen. Vahinkojen kokonaismäärän arvioidaan nousevan useisiin miljooniin euroihin, jopa 20 miljoonaan euroon.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioesitykseksi vuodelle 2008 on momentin 30.50.48 kohdalla varattu 841 000 euron määräraha tulvavahinkojen korvaamiseen. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin. Kyseisen lain 1 §:n mukaan vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheutuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan korvata valtion varoista. Pykälän sanamuodosta ja myös lainkohdan perusteluista voi tehdä sen johtopäätöksen, että edellä kuvatun kaltaisen vesisateen aiheuttamien tulvavahinkojen ja kustannusten korvaamiseen määrärahaa ei voi käyttää. Tällaisella tulkinnalla vahingon kärsijät asetetaan eriarvoiseen asemaan siitä riippuen, mistä suunnasta vesi on esimerkiksi asumuksen tai yrityksen vallannut.

Jo tapahtuneiden vahinkojen korvaamiseksi sekä vastaisuudessa odotettavissa olevien vahinkojen varalle poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annettua lakia on syytä muuttaa. Muutettavan lain voimaantulosäännös on muotoiltava siten, että uusi laki kattaa myös vuonna 2007 tapahtuneiden kuvatunlaisten rankkasateiden aiheuttamat vahingot ja menot.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1310/1990, seuraavasti:

1 §

Poikkeuksellisista tulvista aiheutuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan korvata valtion varoista sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tätä lakia sovelletaan poikkeuksellisiin tulviin, jotka ovat sattuneet tämän lain tultua voimaan tai 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen.

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007

  • Sampsa Kataja /kok
  • Oiva Kaltiokumpu /kesk
  • Krista Kiuru /sd
  • Veijo Puhjo /vas
  • Antti Vuolanne /sd
  • Reijo Kallio /sd