LAKIALOITE 70/2008 vp

LA 70/2008 vp - Janne Seurujärvi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tieliikennelain 73 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Alkoholi on liikenteen suurimpia vaaratekijöitä, ja kuljettajien päihteiden käytön vähentäminen on keskeinen osa liikenneturvallisuustyötä. Rattijuoppo on osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa tieliikenneonnettomuudessa. Päihdeonnettomuuksia ei viime vuosina ole onnistuttu vähentämään samassa suhteessa kuin muita liikenneonnettomuuksia, joten alkoholin osuus onnettomuuksissa on kasvanut.

Rattijuopumuksesta kärähtäneistä joka kolmas on rikoksen uusija. Alkoholin suurkuluttajia rattijuopoista on peräti 60 %, ja kolmanneksella rattijuopoista on sairaudeksi luokiteltava päihdeongelma. Huolestuttavaa on lisäksi se, että 18—19-vuotiaat nuoret ajavat alkoholin vaikutuksen alaisina yli kaksi kertaa useammin kuin kaikki kuljettajat keskimäärin.

Yhtenä puuttumiskeinona lisääntyviin rattijuopumuksiin on harkittava pakollista hoitoonohjausta ainakin kaikille törkeästä rattijuopumuksesta kärähtäneille eli 1,2 promillea ylittäneille sekä rattijuopumuksen uusijoille eli 0,5 promillen rajan toistuvasti ylittäneille. Koska peräti kolmanneksella rattijuopoista on sairaudeksi luokiteltava päihdeongelma, tulisi tehokas hoitoonohjaus laskemaan rattijuopumustapauksia.

Hoitoonohjaus on tehokkainta ennen varsinaisen alkoholiongelman syntyä. Varsinkin nuorelle olisi ainoastaan hyvä, että hänet ohjattaisiin kärähtämisen jälkeen heti hoitoon, vaikkei alkoholiongelmaa välttämättä olisi. Tässä olisikin hyödynnettävä sitä inhimillistä tekijää, että nuoret ja ensikertalaiset ovat herkimpiä ohjeille. Mikäli rattijuoppo ohjataan välittömästi kärähtämisen jälkeen hoitoon, kasvaa todennäköisyys rattijuopon havahtumiseen siihen, että asiat eivät ole elämässä kohdallaan. Pakollinen hoitoonohjaus voisi siis olla tehokkainta ikäryhmässä, jossa rattijuoppojen määrä on suurimmillaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tieliikennelain 73 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 73 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 113/2004, uusi 3 momentti seuraavasti:

73 §

Terveydentilan valvonta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rikoslain 23 luvun 4 §:n mukaisesti törkeään rattijuopumukseen tai toistuvasti rikoslain 23 luvun 3 §:n mukaisesti rattijuopumukseen syyllistyneelle henkilölle voidaan antaa ajo-oikeus vain, mikäli hän on ollut päihdeongelman johdosta hoidossa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2008

  • Janne Seurujärvi /kesk
  • Markku Pakkanen /kesk
  • Pertti Salovaara /kesk
  • Mikko Alatalo /kesk
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Mirja Vehkaperä /kesk
  • Oiva Kaltiokumpu /kesk