LAKIALOITE 70/2013 vp

LA 70/2013 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään alennettavaksi sotilasvammalain 6 §:n 4 momentissa määriteltyjen kotona selviämistä edistävien palvelujen sekä lain 17 §:ssä määritellyn hautausavustuksen korvattavuuksien rajaa 10 prosentin työkyvyttömyysasteeseen.

PERUSTELUT

Maassamme on tällä hetkellä jäljellä noin 36 000 Suomen sotien rintamalla palvellutta miestä ja naista. Heistä sotainvalideja on alle 6 000. Sotainvalidien tuen saamisen ehtoja on hiljalleen lievennetty veteraanipoliittisen ohjelman 2010—2015 mukaisesti. Viimeisimpänä heidän laitoshoitonsa korvattavuuden rajaa laskettiin vuoden 2013 alusta 20 prosentin haitta-asteeseen. Tuen laajentaminen ei kuitenkaan ole ollut riittävän nopeaa kohderyhmän nopeaan ikääntymiseen, määrän vähenemiseen ja kunnon heikentymiseen nähden.

Sotaveteraanien keski-ikä on jo 90 vuotta, ja vuonna 2015 vain yhden heistä ennakoidaan enää kuuluvan ikäryhmään alle 85 vuotta. Ikääntymisen myötä sotainvalidien väliset terveyserot kaventuvat, samoin terveyserot suhteessa muihin sotaveteraaneihin. Tähän nopeasti harvenevaan ryhmään kuuluvien osalta tuen kriteerejä voitaisiin lieventää nykyistä nopeammin ilman merkittävää määrärahan suurentamisen tarvetta. Sotilasvammakorvauksien vuotuinen määrä supistuu sotainvalidien poistuman myötä, ja tästä tulevat säästöt on käytettävä kokonaisuudessaan tuen kriteerien lieventämiseen.

Sotainvalidien ja veteraanien palveluista ei tule säästää, vaan niitä on parannettava pikaisesti. Myös sotiemme muiden veteraanien tukipalveluihin on löydyttävä varat, samalla kun sotainvalidien palvelujen korvattavuuden haitta-asterajat poistetaan asteittain nopealla aikataululla.

Veteraaniliittojen kyselyssä 90 % vastaajista asui edelleen kotona. Kotona selviämisen tukeen on sekä tarvetta että tilausta. Siksi lain 6 §:n 4 momentissa määriteltyjen kotona selviämistä edistävien palvelujen korvattavuuden rajaa on laskettava.

Sotainvalidien määrän vähentyessä on tärkeää huolehtia heidän palveluistaan kunniakkaasti loppuun saakka. Tällä hetkellä lain 17 §:n määrittämä hautausavustuksen myöntämisen raja on 20 prosentin työkyvyttömyysaste. Tämä on laskettava pikaisesti samoin 10 prosenttiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 4 momentti laissa 1346/2010 ja 17 § laissa 1399/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista ja 4 kohdan mukaisista asumispalveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Jos vamman tai sairauden seurauksena on ollut kuolema tai jos vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli vähintään 10 prosenttia, vainajan kuolinpesälle maksetaan hautausapua 1 599,65 euroa. Siltä osin kuin hautauskustannuksiin on käytetty muita kuin kuolinpesän varoja, hautausapua voidaan maksaa hautauskustannuksista vastanneelle, kuitenkin niin, että hautausavun kokonaismäärä ei ylitä edellä tässä pykälässä säädettyä määrää.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Peter Östman /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd

​​​​