LAKIALOITE 71/2001 vp

LA 71/2001 vp - Ismo Seivästö /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Vuonna 1993 toteutettiin laaja lapsiperheiden taloudellisen tukijärjestelmän uudistamispaketti (HE 75/1993 vp). Tässä yhteydessä kumottiin tuloverolain (1535/1992) lapsivähennys- ja lapsenhoitovähennyssäännökset. Verotuksen yksinkertaistaminen ja tuen kohdistaminen sosiaalipoliittisesti tarkoituksenmukaisemmin olivat uudistuksessa käytettyjä perusteluja. Paketissa alennettiin perhepoliittisten tukien kokonaismäärää yhteensä noin 700 miljoonalla markalla. Eduskuntakaudella 1995—1999 toteutetuilla lapsilisien leikkauksilla alennettiin näitä tukia vielä 750 miljoonalla markalla.

Verovähennysten ja erilaisten suorien sosiaalisten tukien rinnastaminen on ongelmallisempaa kuin yllä kuvatussa uudistamispaketissa on annettu ymmärtää. Kansalaisten on voitava kokea verotus oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisen verotuksen tunnusmerkkejä ovat verovelvollisten tasapuolinen kohtelu ja verottaminen veronmaksukyvyn mukaan. Lapsilla on suuri veronmaksukykyä alentava vaikutus. Erään kulutustutkimuksen mukaan lapsi kuluttaa keskimäärin 2 236 markkaa kuukaudessa, kun perheen kokoa ei oteta huomioon. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan yhden alle 18-vuotiaan lapsen elättäminen maksaa keskimäärin 2 700 markkaa kuukaudessa. Esimerkiksi nelilapsisen perheen käytettävissä olevat tulot yhteensä 27 000 markan bruttotuloista — veroilla ja lasten elantomenoilla vähennettynä ja lapsilisillä lisättynä — ovat noin 9 000—11 000 markkaa kuukaudessa, riippuen siitä, miten tulot jakautuvat puolisoiden kesken. Vastaavasti yhtä paljon ansaitsevan lapsettoman pariskunnan käytettävissä olevat tulot ovat noin 17 000—19 000 markkaa kuukaudessa eli 8 000 markkaa enemmän.

Tätä epäsymmetriaa verotuksen kohdentumisessa veronmaksukyvystä poikkeavasti voidaan korjata säätämällä verotettavasta tulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtäväksi 12 000 markan suuruinen lapsikohtainen lapsivähennys kustakin verovuoden aikana verovelvollisten kanssa samassa taloudessa asuneesta alaikäisestä lapsesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) siitä lailla 1235/1993 kumotun 99 §:n tilalle uusi 99 § seuraavasti:

Puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset

99 §

Lapsenhoitovähennys

Verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on oikeus puhtaasta ansiotulostaan vähentää 12 000 markkaa jokaisesta verovuonna elättämästään alaikäisestä lapsesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2001

  • Ismo Seivästö /kd
  • Marjaana Koskinen /sd

​​​​