LAKIALOITE 71/2002 vp

LA 71/2002 vp - Leea Hiltunen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 13 §:n 2 momentin muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan työssäoloehdon täyttymisen kriteerejä helpotettaviksi niin, että työssäoloehdon tarkastelujakson pituutta nostetaan nykyisestä 24 kuukaudesta 30 kuukauteen ja lasketaan työssoloehdon vaatimuksena olevan työn määrää 43 viikosta 34 viikkoon. Lakialoitteen muutosesitykset liittyvät työttömyysturvalain (602/1984) 13 §:n 2 momentin alkuosaan yllä mainituin osin. Muilta osin momentti jää ennalleen.

PERUSTELUT

Pitkäaikaistyöttömyys on suurin yksittäinen syy kansalaisten köyhyyteen ja eräiden tutkimusten mukaan myös leipäjonoihin. Maassamme on tällä hetkellä hieman alle 80 000 pitkäaikaistyötöntä, ja vaikka määrä onkin viime vuosien aikana tippunut muun työttömyyden kanssa, se koskettaa kuitenkin niin suurta osaa kansalaisista — kerrannaisvaikutukset huomioon ottaen — että kaikki toimenpiteet tilanteen parantamiseksi ovat tarpeen. Pitkäaikaistyöttömistä yli 2 vuotta yhdenjaksoisesti työttömänä olleita oli viime vuoden lopulla 39 200 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömyys johtaa usein köyhtymiskierteeseen, ja ajan oloon se lisää myös voimakkaasti syrjäytymisriskiä. Pitkäaikaistyöttömyys on eräiden tutkimusten mukaan myös tärkein syy kaupunkien leipäjonoihin. Siksi pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen mahdollisimman nopeasti on välttämätöntä.

Tämän lakialoitteen ehdotuksilla voidaan aktivoida työttömiä ja siten yhdeltä osin lisätä työmarkkinoiden dynamiikkaa. Aloite tekee työttömälle kannattavammaksi hakeutua myös lyhytkestoisiin työsuhteisiin, koska työssäoloehtoa voidaan kerryttää pidemmältä ajalta ja työssäoloehto tulee todennäköisemmin täyteen tänä aikana, koska työssäoloehtoaika täyttyy nykyistä aiemmin. Tämän seurauksena työttömyysjaksot lyhentyvät ja pitkäaikaistyöttömyys — ja sen mukana köyhyys — vähenee.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 13 §:n 2 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 137/2002, seuraavasti:

13 §

Oikeus peruspäivärahaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 30 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 34 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkkatyöehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia jakaantuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehdon täyttymisessä otetaan huomioon työ, jota henkilö on tehnyt täytettyään 16 vuotta. Lisäksi työssäoloehtoon sovelletaan, mitä 16 §:n 3—5 momentissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan luetaan puolet työstä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2002

  • Leea Hiltunen /kd