LAKIALOITE 71/2004 vp

LA 71/2004 vp - Matti Väistö /kesk ym. 

Tarkistettu versio 2.0

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Valtion eläkelain muutos, joka koskee myös eduskunnan virkamiehiä, mahdollistaa joustavan eläkkeelle siirtymisen 63 ja 68 ikävuoden välillä ja eläketurvaa voi kartuttaa 68-vuotiaaksi saakka. Tämän vuoksi aloitteessa ehdotetaan eduskunnan virkamiesten pakollisen eroamisiän nostamista nykyisestä 65 vuodesta 68 vuoteen.

PERUSTELUT

Vuoden 2005 alussa tulee voimaan valtion eläkejärjestelmän muutos.

Valtion eläkelakia muutetaan siten, että eläkkeen määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot. Eläke lasketaan kunkin vuoden palkan ja ikään sidotun karttumaprosentin perusteella. Eläkkeen karttuminen alkaa 18 ikävuodesta 1,5 prosentin suuruisena. Karttumaprosentti nousee 53 vuoden iässä 1,9 prosenttiin ja 63 vuoden iässä 4,5 prosenttiin ja eläkettä karttuu 68 vuoden ikään saakka.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen muuttuu joustavaksi siten, että edunsaaja voi jäädä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä. Myöhäisempien ikävuosien korkeammista karttumaprosenteista johtuen eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen parantaa eläketurvaa. Nykyisin eduskunnan virkamiesten pakollinen eroamisikä on 65 vuotta. Työssä jatkamisen mahdollistamiseksi aina 68 ikävuoteen saakka eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/2003) 38 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös eduskunnan virkamiesten eroamisikä nousee valtion virkamieslaissa (750/1994) tarkoitettujen virkamiesten tapaan 68 vuoteen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eduskunnan virkamiehistä 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1197/2003) 38 § seuraavasti:

38 §

Virkamiehen eroamisikä on 68 vuotta.

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana virkamies saavuttaa eroamisiän.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2004

 • Matti Väistö /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok