LAKIALOITE 71/2010 vp

LA 71/2010 vp - Pentti Oinonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sotilasvammalain mukaisesti vähintään 20 %:n työkyvyttömyysasteen omaava veteraani saa yhteiskunnan tukemana erilaisia koti- ja laitoskuntoutuspalveluita. Alle 20 %:n haitta-asteen omaaviin veteraaneihin kohdennetut kuntoutus- ja hoitopalvelut ovat huomattavasti vähäisempiä tai puuttuvat kokonaan, vaikka yhä useammalla on korkean iän tuomia ongelmia ja sairauksia, jotka yhdistettyinä pienempäänkin invaliditeettiin aiheuttavat tarpeen laitoshoitoon.

Sen sijaan, että tällaiset veteraanit hoidettaisiin hyvät valmiuset ja erityisosaamista omaavissa veteraanilaitoksissa, makuutetaan heitä normaali- ja vuodeosastoilla niissä samoissa sairaaloissa, joissa on paikoitellen valtavasti pulaa vapaista vuodepaikoista. Ulottamalla samat palvelut alle 20 %:n invaliditeetin omaaville veteraaneillemme kuin yli 20 %:n omaaville vapautuisi tavallisista sairaaloista hoitopaikkoja niitä tarvitseville ja vastaavasti veteraanien hoitolaitoksissa, joissa on yli 20 %:n haitta-asteen omaavien veteraanien määrä vähentynyt ja kapasiteettia näin ollen vapautunut, tilaa olisi myös alemman haitta-asteen omaaville veteraaneille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1399/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin syystä kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Samoin edellytyksin voidaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on 5 prosenttia, korvata laitoksessa annettua huoltoa enintään kymmenen viikkoa tai osa-aikaista huoltoa enintään 70 päivää vuodessa, ei kuitenkaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämää sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa, sairaansijalla annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, josta voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan, eikä sairaansijalla annettavaa lyhytaikaista hoitoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Oinonen /ps

​​​​