LAKIALOITE 72/2001 vp

LA 72/2001 vp - Nils-Anders Granvik /r ym. 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n mukaan maatalousyrittäjä saa ostaa maatalouslomituspalveluita aina 100 tuntiin saakka vuodessa säädettyä maksua vastaan. Näihin maksullisiin lomituspalveluihin voidaan käyttää ainoastaan kunnan palveluksessa olevia kuukausipalkkaisia lomittajia. Tämä rajoitus on johtanut tilanteeseen, jossa maatalousyrittäjät eivät voi käytännössä käyttää näitä palveluja, koska kuukausipalkkaisia lomittajia ei ole riittävästi.

Suomen EU:hun liittymisen myötä maataloustilat ovat kasvaneet niin eläimillä kuin pinta-alallakin mitattuna. Luonnollisena seurauksena tästä on maatalousyrittäjien työmäärän lisääntyminen. Tämä puolestaan merkitsee ostotunteihin perustuvan toimivan järjestelmän tarvetta. Kunnan työntekijät tuskin kuitenkaan riittävät lomitusten hoitamiseen lainmukaisten loma- ja sairauslomapäivien aikana.

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan lain muuttamista siten, että myös tuntipalkkaisia lomittajia voitaisiin käyttää ostopalveluihin, joita maatalousyrittäjä voi lain mukaan saada. Lainmuutoksen myötä maatalousyrittäjät voisivat myös käytännössä käyttää ne 100 tuntia, joiden ostamiseen heillä on lain mukaan oikeus. Samanaikaisesti maataloustöitä osaavat henkilöt, jotka opiskelevat tai joilla on kausiluonteinen työ, voisivat työllistyä lomittajina.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän pyynnöstä paikallisyksikkö voi osoittaa palveluksessaan olevan maatalouslomittajan työskentelemään muissakin kuin tässä laissa tarkoitetuissa tehtävissä 28 §:n 1 momentissa säädettyä maksua vastaan enintään 100 tuntia kalenterivuodessa vuosilomaan oikeutettua maatalousyrittäjää kohden, jollei se vaaranna 14 §:ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämistä ja jos se on mahdollista ylittämättä lomittajan työehtosopimuksen mukaista täyttä työaikaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä        kuuta 200  .

_______________

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2001

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Ola Rosendahl /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pehr Löv /r
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Olli Nepponen /kok

​​​​