LAKIALOITE 72/2008 vp

LA 72/2008 vp - Sanna Perkiö /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteella esitetään tuloverolakiin lisäystä siten, että yhteisö tai yksityishenkilö saa verotuksessa vähentää pääomatulostaan valtion tuella toimiville nykytaiteen kokoelmille tekemänsä taideteoslahjoitukset. Yhteisö tai yksityishenkilö saa lahjoitusvähennyksen vain ensimyynnin piiristä ostetuista taideteoksista.

Yhteisö tai yksityishenkilö ostaa lahjoitettavan taideteoksen suoraan valtion tuella toimiviin nykytaiteen kokoelmiin niiden hankintaohjelman mukaisesti.

PERUSTELUT

Suomalainen nykykuvataide on korkeatasoista ja kansainvälisesti palkittua. Valtion nykyisillä kuvataidemäärärahoilla ei ole mahdollista kartuttaa valtion tuella toimivia nykytaiteen kokoelmia riittävästi eikä vahvistaa kokoelmien kansainvälisyyttä.

Lahjoitusvähennys parantaa nykytaiteen kokoelmien ja museoinnin rahoitusta. Aloitteella korvataan valtion taidemäärärahojen vajetta ja sillä tuetaan nykytaiteen hankintapolitiikkaa. Taidelahjoitusten myötä myös valtion taideomaisuus lisääntyy.

Lahjoitusvähennys vahvistaa kuvataidealan elinkeinotoimintaa parantamalla kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja taidevälityksen toimintaedellytyksiä. Tutkimusten mukaan taiteenalojen välisessä vertailussa suomalaisten kuvataiteilijoiden tulotaso on erittäin alhainen. Kokoelmien taidehankinnat lisäävät kuvataiteilijoiden tuloja, jotka tavallisesti muodostuvat apurahoista ja teosmyynnistä.

Teoksen hankkiminen kokoelmaan nostaa kuvataiteilijan ja hänen tekemiensä töiden arvostusta ja arvoa. Valtion tukemat taidekokoelmat tekevät taiteilijoita ja teoksia tunnetuiksi, jolloin taiteilijan teosmyynti muutenkin vilkastuu. Toimeentulon vakiintuminen vaikuttaa myönteisesti myös taiteilijan työolosuhteisiin.

Lahjoitusvähennys vahvistaa suomalaista kulttuuria sekä kannustaa yhteisöjä ja yksityishenkilöitä yleishyödylliseen kulttuurityöhön. Taidehankintojen myötä myös taidekaupasta saatavat verotulot valtiolle lisääntyvät.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1141/2007, uusi 3 momentti seuraavasti:

57 §

Lahjoitusvähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhteisö tai yksityishenkilö saa vähentää tulostaan valtion tuella toimiville nykytaiteen kokoelmille tehdyt, ensimyynnin piiristä hankitut taideteoslahjoitukset. Valtion tuella toimiviin nykytaiteen kokoelmiin lahjoitettavat taidehankinnat toteutetaan kokoelman hankintaohjelman mukaisesti. Lahjoitettava taideteos hankitaan ensimyynnistä suoraan valtion tuella toimivaan nykytaiteen kokoelmaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2008

  • Sanna Perkiö /kok

​​​​