LAKIALOITE 72/2009 vp

LA 72/2009 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ruotsissa asuu vakituisesti noin 130 suomalaista sotainvalidia, joiden haitta-asteen suuruus on vähintään 20 prosenttia. Voimassa olevan sotilasvammalain nojalla heille ei kuitenkaan voida korvata kuntien järjestämiä kotipalveluja ja muita kotona asumista tukevia avopalveluja lukuun ottamatta ateriapalvelua.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit tulisi saattaa tasa-arvoiseen asemaan, sillä useimmat heistä joutuivat lähtemään Suomesta, kun isänmaa ei kyennyt tarjoamaan työtä ja toimeentuloa heille ja heidän perheilleen. Valtioneuvoston asettama rintamavetaraaniasiain neuvottelukunta on esittänyt sotilasvammalain muuttamista tältä osin.

Avopalvelujen korvaaminen olisi helposti toteutettavissa siten, että sotainvalidin asuinkunta Ruotsissa järjestäisi hänen tarvitsemansa palvelut ja perisi niistä Ruotsin lainsäädännön mukaisen asiakasmaksun. Sen jälkeen Valtiokonttori korvaisi sotainvalidille kuittien perusteella hänen maksamansa asiakasmaksut. Ehdotetun järjestelmän on katsottu olevan myös Valtiokonttorin kannalta riittävän yksinkertainen, eikä se vaatisi suurta työpanosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 e §, sellaisena kuin se on laissa 1022/2004, seuraavasti:

6 e §

Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin korvauksen määrästä ja maksamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuille henkilöille voidaan lisäksi korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Erillistä ateriakorvausta ei kuitenkaan makseta Valtiokonttorin korvaamaa laitoshoitoa tai osa-aikaista laitoshoitoa vastaavan hoidon tai laitoskuntoutuksen ajalta eikä siinä tapauksessa, että aterioista aiheutuvat kustannukset sisältyvät 1 momentin nojalla korvattaviin kustannuksiin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin aterioinnin järjestämisestä ja ateriakorvauksen määrästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

 • Jouko Skinnari /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Antti Vuolanne /sd

​​​​