LAKIALOITE 72/2010 vp

LA 72/2010 vp - Tuula Peltonen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Viime jouluna valtiosihteeri Marcus Rantalan vetämä ja opetusministeriön asettama työryhmä ehdotti opintotukeen tiukennuksia. Opintotuesta tulisi kaksiportainen, tuen saamiseen vaadittavien opintosuoritusten määrää nostettaisiin ja asumislisäkuukausi määriteltäisiin tukikuukaudeksi.

Työryhmä kuitenkin suositteli myös, että opintotuki sidotaan samalla indeksiin niin, että se nousisi automaattisesti elinkustannusten noustessa. Lisäksi tukeen palautettaisiin huoltajakorotus opiskeleville vanhemmille. Ryhmän tehtävänä oli kehittää opintotukea päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi ja pidentää suomalaisten työuria.

Työryhmän vetäjä Rantala piti erityisen isona asiana tuen sitomista indeksiin: "Vaikka tuen taso ei nyt kasvaisi, sen ostovoima ainakin säilyy." Budjettiriihen tulos oli kuitenkin se, että työryhmän esittämät tiukennukset toteutettiin, mutta opintuen sitomista indeksiin ei, vaikka korotuksella olisi myös positiivisia vaikutuksia valmistumiseen ja työuran alkuun.

Budjettiriihessä päätettiin muiden etuuksien, kuten lapsilisien ja kotihoidon tuen, sitomisesta indeksiin. Kulttuuriministeri Stefan Wallin sanoi budjettiriihen alla, että johdonmukaista olisi antaa myös opintorahalle ennustettavuutta ja turvattua ostovoimaa.

Opintotukiuudistuksen valmistelun yhteydessä opiskelijoiden annettiin ymmärtää, että luvassa on sekä parannuksia että tiukennuksia. Ainoastaan tiukennukset realisoituvat. Allekirjoittaneiden mielestä myös opintoraha ja asumislisä on sidottava indeksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opintotukilain (65/1994) 48 §, sellaisena kuin se on laissa 734/2001, seuraavasti:

48 §

Indeksisidonnaisuus

Lain 11 ja 14 a §:n mukaisia etuuksia tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ensimmäinen 48 §:ssä tarkoitettu kansaneläkeindeksistä annetun lain mukainen korotus tehdään lain voimaan tullessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2010

 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Saara Karhu /sd

​​​​