LAKIALOITE  75/2012 vp

LA 75/2012 vp - Jan Vapaavuori /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain 6 §:ää. Lakialoitteen tarkoituksena on laajentaa laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla pysyvän laitoshoidon korvattavuuden haitta-asteraja 25 prosentista 20 prosenttiin.

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

YLEISPERUSTELUT

Aloitteessa ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 20 prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Nykyisin 20 prosentin haitta-asteraja on oikeuttanut sotilasvammalain 6 §:n 5 momentissa säädettyyn 10 viikon jaksottaiseen laitoshuoltoon tai osa-aikaiseen huoltoon enintään 70 päivän ajan. Kokoaikaisen laitoshoito-oikeuden ulottaminen 20 prosentin sotainvalideille laajentaa heidän etuuttaan, koska laitoshuoltoa korvattaisiin niin osa-aikaisena kuin jaksottaisena ja kokoaikaisenakin.

Ehdotettu uudistus lisäisi kokonaan korvattavan laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon piiriin kuuluvien sotainvalidien määrää. Osa niistä invalideista, jotka siirtyisivät laitoshoitoon, on jo ollut sotilasvammalain nojalla valtion korvaamien kunnallisten avohuollon palvelujen piirissä, tai heille on korvattu 10 viikkoa jaksottaista laitoshuoltoa vuodessa. Näiden asiakkaiden laitoshoitoon siirtyminen aiheuttaisi vastaavasti säästöä avohuollon palvelujen ja jaksottaisen laitoshoidon osalta. Avohuollon palvelujen ja jaksottaisen laitoshoidon aiheuttama säästö huomioiden uudistus lisäisi valtion menoja noin 3 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon korvaamisen laajentaminen aloitteen mukaisesti merkitsee tuntuvaa etua asianomaisille invalideille ja helpottaa heidän aviopuolisoidensa taloudellista asemaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1399/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

_______________

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2012

  • Jan Vapaavuori /kok
  • Jouni Backman /sd
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kimmo Tiilikainen /kesk
  • Annika Lapintie /vas
  • Pekka Haavisto /vihr
  • Mikaela Nylander /r
  • Peter Östman /kd
  • Markus Mustajärvi /vr