LAKIALOITE 76/2009 vp

LA 76/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteenä olevaa verotaulukkoa siten, että teollisuuden sähköstä maksama veroluokan II vero on 0,05 snt/kWh.

PERUSTELUT

Sähkövero on valmisteverotyyppinen vero, joka on porrastettu alempaan ja korkeampaan veroluokkaan. Teollisuus suorittaa alempaa veroa edellyttäen, että sanottuun tarkoitukseen menevä sähkö voidaan erikseen mitata. Teollisuudessa käytetystä sähköstä suoritettava alemman veroluokan II mukainen vero on tällä hetkellä 0,25 snt/kWh. Energiaverodirektiivissä (2003/96/EY) sähkön veron vähimmäistaso on yrityskäytössä 0,05 senttiä kilowattitunnilta.

Suomalaisen teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden on voitava parantaa kustannuskilpailukykyään nopeasti. Nopeasti vaikuttavia toimia, joilla päästään lähemmäksi kilpailijamaiden kustannustasoa, ovat teollisuuden sähköveron alentaminen vähimmäistasoon ja luopuminen ilmoitetuista energiaverojen korotuksista.

Kansalliset energiapoliittiset päätökset heikentävät metsäteollisuuden kilpailukykyä. Nykyinen metsäteollisuuden maksama 65 miljoonan euron sähkövero vastaa kustannuksiltaan yli 1 300 työntekijän vuosiansioita sivukuluineen. Jos esitetyt energiaverojen korotukset toteutetaan, ne muodostaisivat metsäteollisuudessa yhtä suuren kustannuslisän kuin esimerkiksi 6 500 työpaikan työnantajakustannukset. Metsäteollisuus käyttää merkittävästi enemmän kotimaisia tuotantopanoksia kuin muut teollisuudenalat. Jokainen metsäteollisuudesta vähenevä työpaikka aiheuttaa usean työpaikan menetyksen metsäklusterissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi on teollisuuden sähköveroa alennettava. Aloitteen budjettivaikutus on 65 000 000 euroa. Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1316/2007, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu

Sähkö snt/kWh

— veroluokka I

1

0,87

0,013

— veroluokka II

2

0,05

0,013

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t

3 49,32 1,18

Maakaasu, kaasumainen euroa /MWh

5

2,016

0,084

Mäntyöljy snt/kg

6

6,70

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Leena Rauhala /kd