LAKIALOITE 78/2001 vp

LA 78/2001 vp - Irja Tulonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnalle

Vuoden 1996 alusta toteutetun kansaneläkkeen pohjaosan poistamisen myötä on noin 122 000 eläkeläisen kohdalla tapahtunut ns. pohjaosan kaksinkertainen poisto. Näiden eläkeläisten osalta on kansaneläkkeen ja työeläkkeen aiemassa yhteensovituksessa kansaneläkkeen pohjaosa jo kertaalleen vähennetty kokonaiseläkettä määriteltäessä. Pohjaosan poistamisen myötä tulee pohjaosan suuruinen leikkaus tehtyä kahteen kertaan. Valtion eläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä on maksettu usein jo ennen kansaneläkelain mukaista 65 vuoden eläkeikää. Tällaisissa tapauksissa on valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen suoritettu täydennysosana lain 12 §:n 5 momentin nojalla se määrä, joka kansaneläke huomioon ottaen on vähennetty valtion eläkelain mukaisesta vanhuuseläkkeestä. Täydennysosaa on maksettu siihen asti, kunnes eläkkeensaaja tulee oikeutetuksi kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen. Nyt tämä täydennysosakin poistuu, tosin eri aikataululla kuin kansaneläkkeen pohjaosa. 65 vuotta täyttäneitä valtion eläkelain mukaista vanhuuseläkettä saavia koskee kansaneläkkeen pohjaosan poistaminen samalla tavoin kuin työeläkkeen saajia. Nämä päätökset on koettu eläkeläisten keskuudessa epäoikeudenmukaisiksi ja virheellisiksi.

Eduskunta on edellyttänyt vastauksessaan (EV 202/2000 vp) hallituksen esitykseen laiksi kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 154/2000 vp), että hallitus etsii toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon kansaneläkkeen ns. kaksinkertaisen leikkauksen kompensoimiseksi. Eduskunta edellytti, että kompensoinnin toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2001 aikana. Ministeri Perho esitti budjettineuvotteluiden yhteydessä työeläkkeiden pohjaosaleikkauksen kompensoimista. Hallitus hylkäsi ministeri Perhon esityksen ja päätti, että asiaan ei enää palata. Tämä hallituksen päätös ei ole eduskunnan tahdon mukainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 18 päivänä joulukuuta 1995 työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annetun lain (1495/1995) voimaantulosäännökseen uusi 3 momentti seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ollutta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä on yhteensovitusrajan ylityksen johdosta vähennetty, eläkkeiden yhteensovitus toimitetaan työntekijäin eläkelain 8 a §:stä poiketen uudelleen 1 päivästä tammikuuta 2003 ja sitä myöhemmästä ajankohdasta lukien siten, että yhteensovitusraja saadaan ottamalla 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta, ja jos yhteensovitusperuste ylittää 586 markkaa kuukaudessa, vähentämällä 6 prosenttia ylitteestä, kuitenkin enintään se kansaneläkkeen määrä, jonka eläkkeensaaja saa 18 päivänä joulukuuta 1996 kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (1491/1995) ja sen voimaantulosäännösten mukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

2.

Laki

valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1995 valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (1671/1995) voimaantulosäännöksen 13 momentti seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tällä lailla kumottua 12 §:n 5 ja 6 momenttia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa alkaneisiin eläkkeisiin siten, että täydennysosan määrä maksetaan 1 päivästä tammikuuta 2003 lukien sen suuruisena kuin se oli joulukuun 31 päivänä 1995. Kun tällainen eläkkeensaaja saavuttaa oikeuden eläkkeeseen kansaneläkelain nojalla, tämän lain mukainen eläke yhteensovitetaan uudelleen noudattaen soveltuvin osin työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annetun lain (1495/1995) voimaantulosäännöksen 3 momenttia, sellaisena kuin se on laissa / .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2001

 • Irja Tulonen /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Markku Markkula /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Håkan Nordman /r
 • Margareta Pietikäinen /r