LAKIALOITE 78/2006 vp

LA 78/2006 vp - Sari Essayah /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa syntyy vuodessa noin 57 000 lasta. Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut, mikä aiheuttaa kohonneita terveydellisiä riskejä ja joskus jopa lapsen saannin jäämisen kokonaan haaveeksi kohonneen lapsettomuuden riskin takia. Lisäksi lasten lukumäärä tippuu Suomessa koko ajan. Taloudelliset syyt ovat yhtenä merkittävänä asiana, kun perheenlisäystä suunnitellaan.

Kynnystä lasten hankkimiseen tulee madaltaa. Suomessa lapsilisää aletaan maksaa vasta syntymää seuraavana kuukautena. Suurimmat menot ja hankinnat joudutaan kuitenkin tekemään lapsen syntymäkuukauden aikana. Perheiden taloudellista taakkaa tulee tässä kohden helpottaa maksamalla lapsilisä syntymäkuukaudelta eli nykyiseen verrattuna kaksinkertaisen suuruisena ensimmäiseltä kuukaudelta. Keskimääräinen lapsilisä on n. 110 euroa, jolloin lakialoitteen kustannukset ovat n. 6,3 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 8 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1234/1993, seuraavasti:

8 §

Maksamisaika

Lapsilisä maksetaan sen kalenterikuukauden alusta, jonka kuluessa lapsi on syntynyt tai oikeus lapsilisään alkanut, sen kalenterikuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 17 vuotta.

Jos lapsi kuolee tai jos olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, että oikeus lapsilisään sen johdosta lakkaa, lapsilisän maksaminen päättyy muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Lapsilisää ei makseta sen kalenterikuukauden alusta, josta alkaen lapsi alkaa saada kansaneläkelain (347/1956) mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2006

  • Sari Essayah /kd

​​​​